Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Kde sa na Slovensku pestujú geneticky modifikované (GM) plodiny?

Ako už vieme, GM plodiny sa u nás pestujú na pokusné a komerčné účely. Miesta pestovania na pokusné účely zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len „MPRV“) a taktiež bez problémov tieto informácie poskytuje na požiadanie v zmysle zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Problémom sú však informácie o  GM plodinách pestovaných na komerčné účely.

Snažili sme sa preto zistiť miesta a rozsah pestovania práve týchto plodín, ako aj informácie o pestovateľoch, ktorí ich na Slovensku pestujú. So žiadosťou sme ešte v  roku 2013 oslovili MPRV  a na naše prekvapenie nám bolo oznámené, že tieto informácie sú považované za obchodné tajomstvo v zmysle §8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z.z. a preto nám ich ministerstvo nemôže poskytnúť. Európska smernica 2001/18/ES však v článku č. 31 ods. 3 ukladá členským štátom za povinnosť oznámiť verejnosti presné miesta pestovania GM plodín umiestnených na trh, teda pestovaných na komerčné účely. Odvolávajúc sa na túto smernicu sme 11.2.2014 MPRV opäť požiadali o informácie týkajúce sa komerčného pestovania GM plodín.

V odpovedi  zo dňa 19.2.2014 nám okrem iného bolo  oznámene len toľko, že v minulom roku 2013 sa na Slovensku GM plodiny pestovali na komerčné účely na rozlohe 99,9 ha v katastri obce Choňkovce. Jedná sa o GM kukuricu MON 810. Informácie o pestovateľovi sme nedostali a ani informácie o plánovanom komerčnom pestovaní GM plodín na rok 2014, ktoré ministerstvo vraj nemalo. Každopádne už to bol pre nás nejaký posun a získali sme prvý oporný bod, o ktorý sme sa mohli oprieť. Ten oporný bod bola obec Choňkovce. Zistili sme aký pestovateľ v tomto katastri podniká a kontaktovali ho listom a elektronickou poštou, kde sme sa spýtali, či i tento rok plánuje pestovať GM plodiny a či má záujem o informačný balíček k problematike GM plodín, ktoré by mu pomohli k dobrému výberu osív.  

Na naše výzvy tento pestovateľ neodpovedal. Obávame sa však, že bude vysievať GM kukuricu MON 810 aj v tomto roku. Túto skutočnosť sa momentálne snažíme overiť a hneď ako to bude možné, budeme o výsledku informovať.

Medzičasom sme aj opätovne kontaktovali ministerstvo, ktoré nás informovalo, že v tom čase nedisponuje žiadosťami o pestovanie GM plodín na rok 2014, ktoré sa podávajú na Ústredný kontrolný  a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len ÚKSÚP). Neváhali sme a o informácie sme požiadali aj túto inštitúciu. Vzhľadom na obdobie výsevu musia z našej strany ešte prebehnúť zisťovania  a preverovania, ktoré ak budú úspešné, nám v ďalšom príspevku prinesú informácie o všetkých oficiálnych miestach komerčného pestovania GM plodín v roku 2014, ktoré sú pre nás občanov veľmi dôležité a mali by byť verejne dostupné.

Nasledujú chronologicky zoradené kópie listov z komunikácie s MPRV:

Žiadosť o sprístupnenie informácií z 11.2.2014 

Odpoveď z 19.2.2014 

Žiadosť o sprístupnenie informácií z 28.2.2014

Odpoveď zo dňa 10.3.2014 

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.