Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

GMO plodiny sa v roku 2018 v SR nepestujú, ale stále ich pestovanie nie je zakázané

Čoskoro ubehnú 2 roky od odovzdania Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. V petícii sme žiadali, aby jej body boli naplnené do 12 mesiacov od jej odovzdania. Stále sa tak však nestalo, a preto sme opätovne (starší článok tu) oslovili Ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré má tento proces na starosti, aby sme sa dozvedeli, ako prebieha proces vybavenia petície. Okrem toho sme oslovili aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) s otázkou, či sa v roku 2018 pestovali geneticky modifikované plodiny na území Slovenskej republiky. 

Keďže transpozícia smernice (EÚ) č. 2015/412 do našej legislatívy (ktorá umožní zakázať pestovanie GM plodín v SR) je v kompetencii MŽP, v našom liste pre MŽP sme žiadali o poskytnutie informácií ako ministerstvo pokračuje v transpozícii tejto smernice do legislatívy SR (čo sa urobilo, resp. čo a kedy sa spraví, naplní), link na jej prípadné pripomienkovanie/MPK a o poskytnutie informácií k činnosti pracovnej skupiny, ktorá bola pre tento účel zriadená (jej stretnutiach, záveroch, atď.).

Naše listy na stiahnutie:

List MŽP z 11.7.2018.

List MPRV z 11.7.2018.

Odpoveď z MŽP SR

MŽP rozdelilo našu žiadosť do 4 bodov, konkrétne: 

1. Ako ministerstvo pokračuje v plnení bodu č. 1 Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO, kde občania žiadajú zákaz pestovania všetkých GM plodín v SR.

2. Keďže transpozícia smernice (EÚ) č. 2015/412 do našej legislatívy je vo vašej kompetencii, žiadame oposkytnutie informácií ako ministerstvo pokračuje v transpozícií tejto smernice do legislatívy SR (čo sa urobilo, resp. čo a kedy sa spraví, naplní),

3. link na jej prípadné pripomienkovanie /MPK a

4. o poskytnutie informácií k činnosti pracovnej skupiny, ktorá bola pre tento účel zriadená (jej stretnutiach, záveroch, atď.).

Ministerstvo odpovedalo nasledovne.

K bodu 1 a 2 žiadosti žiadateľa

Ministerstvo uvádza, že ku dňu vybavenia tejto žiadosti, t. j. k 23.07.2018 prebieha proces transpozície smernice Európskeho parlamentu a rady 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (ďalej len „smernica GMO“) do právneho poriadku Slovenskej republiky. Ministerstvo, ktoré je gestorom smernice GMO v dôsledku tejto skutočnosti prijalo formálnu úlohu koordinátora medzirezortnej pracovnej skupiny (ďalej ako „medzirezortná pracovná skupina GMO“).

V tejto súvislosti ministerstvo uvádza, že medzirezortná pracovná skupina GMO pripravuje návrh novely zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, ktorého súčasťou je aj návrh článku ozmene zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o pestovaní GMO“).

K bodu 3 žiadosti žiadateľa

Ministerstvo uvádza, že ku dňu vybavenia žiadosti, t. j. k 23.07.2018 k novele zákona o pestovaní GMO neprebieha medzirezortné pripomienkové konanie.

K bodu 4 žiadosti žiadateľa

Ministerstvo ako koordinátor medzirezortnej pracovnej skupiny GMO, uvádza, že v blízkej budúcnosti neplánuje zvolať osobné stretnutie členov medzirezortnej pracovnej skupiny GMO, vzhľadom na naliehavosť ďalších úloh, ktoré tvoria agendu odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti.

Stiahnuť odpoveď (strana 1strana 2).

Odpoveď z MPRV SR

V roku 2018 sa v Slovenskej republike nepestovali žiadne geneticky modifikované rastliny.

Stiahnuť odpoveď.

Náš komentár

Napriek verejným prísľubom MPRV, že chcú mať Slovensko bez GMO už v roku 2018, doposiaľ nespravili žiadne významné kroky vedúce k tomuto záväzku. Bola len určená pracovná skupina pozostávajúca z členov MPRV SR a MŽP, ktorá má pracovať na transpozícii EÚ smernice do našej národnej legislatívy. Tak, aby bolo možné následné pestovanie GM plodín zákázať v SR. To, že sa na Slovensku momentálne GM plodiny nepestujú, až tak veľa neznamená a je to podľa nás skôr následok tlaku verejnosti než práce ministerstiev. Pretože je to len na dobrovoľnom rozhodnutí potenciálnych pestovateľov GM plodín, ktorým po právnej stránke nič nebráni v ďalšom roku GM plodiny u nás opäť pestovať.

Preto aj naďalej budeme posielať na príslušné ministerstvá listy so žiadosťami o informácie ako ministerstvá pokračujú v plnení bodov Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. Jeden takýto list pošleme v najbližších dňoch.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.