Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Výzva na podporu moratória na „gene drive” technológie

Vážené Ministerstvo životného prostredia SR, ako občania Slovenskej republiky združení v doleuvedených organizáciách prejavujeme znepokojenie nad unáhlenou snahou o uvoľňovanie novej technológie genetického inžinierstva tzv. „gene drive”, ktorá po vypustení geneticky upravených „gene drive” organizmov (ďalej len „GDO”) do voľného životného prostredia, má za cieľ geneticky upraviť, nahradiť alebo vykoreniť voľne žijúce populácie živočíchov, poprípade celých druhov.

Vo svete sú vyvíjané aplikácie so zameraním na komáre, myši, muchy, kvasinky a iné, ale v zásade by sa táto technológia mohla použiť na genetickú modifikáciu každého pohlavne rozmnožujúceho sa organizmu. Princípom je rozmnožiť žiadanú genetickú informáciu z vypustených geneticky upravených jedincov GDO na voľne žijúce organizmy tak, aby sa šírila z generácie na generáciu, pričom sa majú obísť prirodzené pravidlá dedičnosti.

Požadujeme moratórium na akékoľvek uvoľnenie technológie „gene drive“, preto si Vás týmto dovoľujeme vyzvať, aby ste zabránili uvoľneniu GDO do životného prostredia a vždy na medzinárodnej úrovni aktívne presadzovali a hájili moratórium na technológiu „gene drive“ a podporovali požiadavky vznesené voči „gene drive“.

Môžete tak urobiť aj v rámci CBD COP15 (1) a najbližšie na medzinárodnom stretnutí k Dohovoru o biologickej bezpečnosti (CBD) SBSTTA24 (2), ktoré sa bude konať v dňoch 17-19. februára 2021.

Moratórium je nevyhnutné z dôvodu absencie uspokojivých, globálnych a záväzných pravidiel pre všetky riziká a absencie dostatočných odpovedí na množstvo otvorených otázok vyvolávajúcich znepokojenie nad „gene drive“.

Presvedčením nech je Vám celosvetový dopyt po moratóriu na technológiu „gene drive“ reprezentovaný odstavcom 13 v rozhodnutí Európskeho parlamentu (3), vyhláseniami viac ako 200 organizácií (4, 5), 280 000 podpismi pod prebiehajúcu EÚ petíciu (6), výsledkami nedávneho celospoločenského prieskumu o „gene drive“ na občanoch EÚ (7) a stanovisko vedeckých organizácií (8).

Tento bezprecedentný experiment uvoľnenia GDO do životného prostredia môže priniesť mnohé závažné riziká, napríklad:

 • invazívne a nekontrolovateľné šírenie GDO v ekosystémoch
 • pretrvávanie týchto upravených organizmov v životnom prostredí po generácie
 • ohrozenie biodiverzity
 • nezvratnosť – po vypustení do životného prostredia nie je možné proces zvrátiť,
 • pôvodná populácia môže vyhynúť
 • nežiadúce genetické účinky – pri tvorbe GDO sa používa metóda génovej manipulácie
 • CRISPR/Cas9, pri ktorej sa množia dôkazy o neželaných zmenách v genóme a teda neželaných vlastnostiach upraveného organizmu. Po vypustení takého organizmu do životného prostredia, to môže mať nezvratné následky
 • prenos na necieľové druhy – „gene drive” môžu byť prenesené do príbuzných necieľových druhov 
 • nepredvídateľné účinky – z dôvodu zložitosti a nepochopenia všetkých procesov prírody
 • narušenie potravinového reťazca – potlačenie populácie alebo celých druhov organizmov môže mať fatálny dôsledok na potravinový reťazec

Nasledujú niektoré relevantné požiadavky spojené s technológiou „gene drive“, ktoré vyžadujú podporu:

 • žiadny súhlas pre uvoľnenie GDO, pokiaľ sa nepreukáže obnoviteľnosť a ovládateľnosť GDO v čase a priestore
 • vypracovanie koncepcií medzinárodného inkluzívneho hodnotenia technológií pre organizmy s génovým pohonom (ktoré ide nad rámec hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík a bude brať do úvahy etické otázky, ako aj sociálno-ekonomické a kultúrne dôsledky)
 • stanovenie záväzných a konkrétnych globálnych pravidiel o zodpovednosti a náhrade škôd spôsobených GDO
 • zriadenie globálneho registra výskumu „gene drive“ vrátane požiadavky na oznámenie pred začatím výskumu GDO v laboratóriách
 • zavedenie globálne záväzných a jednotných bezpečnostných štandardov pre výskum „gene drive“
 • zavedenie globálneho postupu rozhodovania, ideálne globálneho súhlasu pred uvoľnením GDO
 • zákaz vývoja GDO s vojenským aplikačným potenciálom
 • ponechať tému „gene drive“ súčasťou syntetickej biológie v rámci CBD OSN namiesto obmedzovania diskusií o tejto téme na hodnotenie rizika podľa Cartagenského protokolu. Je to dôležité, pretože CBD zohľadňuje aj kultúrne otázky a prístup založený na ľudských právach
 • zdôrazniť potrebu predchádzajúceho a informovaného súhlasu všetkých dotknutých občanov, najmä miestnych komunít a domorodého obyvateľstva
 • zdôrazniť, že organizmy s génovým pohonom môžu mať nezvratné účinky a môžu vážne poškodiť biodiverzitu
 • opakovať potrebu preventívneho prístupu

Pre viac informácií navštívte tento odkaz a pozrite si krátke video nižšie.

S pozdravom

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO

Občianske združenie CEPTA

Občianske združenie Vidiecka platforma

Občianske združenie VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA Občianske združenie Rodinné farmy

Občianske združenie EKOTREND Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva

Použité odkazy v texte:

https://www.cbd.int/meetings/COP-15  

https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-24  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_SK.html  

https://update.zs-intern.de/fileadmin/files/SOS/gene_drive/  

Open Letter to the EU Commission Please support a global moratorium on the release of Gene Drive Organisms  

A Call to Protect Food Systems from Genetic Extinction Technology

https://act.wemove.eu/campaigns/gene-drive-moratorium-INT-EN

https://www.stop-genedrives.eu/survey-eu-citizens-reject-genetic-engineering-of-wild-species-with-gene-drives/ 

https://genedrives.ch/wp-content/uploads/2020/05/Gene-Drive-Report_2019_Brief_Summary-2p.pdf 

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.