Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GMO

Petíciu sme úspešne odovzdali 7.11.2016. Pod petíciu sa na 855 petičných hárkoch podpísalo 16 783 ľudí fyzicky a vyše 1 517 elektronicky. Spolu sme odovzdali 18 300 podpisov. Viac tu.

Písomné vybavenie petície:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - STIAHNUŤ
  • Ministerstvo životného prostredia SR - STIAHNUŤ

Tlačová správa občianskej inciiatívy Slovensko bez GMO z 12.12.2016 po stretnutí s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabrielou Matečnou, ktorá sa uskutočnila na MPRV SR dňa 9.12.2016, na ktorom ministerka prisľúbila zakázať pestovanie GMO v SR do roku 2018. - STIAHNUŤ

 

Celé znenie Petície 

PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GENETICKY
MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážená Národná Rada Slovenskej republiky,

        my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), vás žiadame o vytvorenie podmienok, ktoré budú mať priaznivý vplyv na zdravie nášho národa, kvalitu životného prostredia a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku.
        S veľkým sklamaním sme sa dozvedeli, že geneticky modifikované (ďalej len „GM“) plodiny sa pestujú na komerčné a pokusné účely aj v SR, a to aj bez súhlasu alebo vôle občanov SR. Pritom chýbajú štúdie potvrdzujúce bezpečnosť GM plodín pre človeka, (agro) ekosystém a životné prostredie pri dlhodobom pôsobení. Naopak, mnohé štúdie a skúsenosti# z krajín, kde sa GM plodiny pestujú a pestovali, spochybňujú tvrdenia o ich neškodnosti. Aj na základe týchto poznatkov, sme presvedčení o škodlivých vplyvoch GM plodín na zdravie človeka, (agro) ekosystém, životné prostredie a spoločnosť ako takú, kde môžu spôsobiť nevratné škody. Preto vás touto petíciou žiadame do 12 mesiacov od odovzdania petičných hárkov:

1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810 a zemiaky Amflora) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod. #

2. Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni;

3. Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore;

4. Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnove starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo;

5. Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko - chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR;

6. Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni. Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky. Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých materských a základných škôl v SR;

7. Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko - systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR.

# Zdroje informácií a petícia s petičnými hárkami na: www.vsetkoogmo.sk

Petičný výbor:
Martin CHUDÝ – peticia@vsetkoogmo.sk - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy
Ing. Peter SUDOVSKÝ 
Mgr. Mária POTOČŇÁKOVÁ 
Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD. 

 

Žiadosti o poskytnutie informácií, kde sa v SR pestujú GM plodiny, adresované pre:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - STIAHNUŤ
  • Ministerstvo životného prostredia SR - STIAHNUŤ