Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Ministerstvo vyhovuje občanom a odmieta dereguláciu GMO. Schváli ju Európska únia?

Občania Slovenskej republiky vyzvali hromadnou pripomienkou na sprísnenie stanoviska Slovenska k návrhu Európskej komisie na dereguláciu nových GMO, vyrobených novými genomickými technikami (NGT). Navrhovaná deregulácia nevedecky prirovnáva nové GMO k tradičným plodinám a spôsobí, že sa nové GMO potraviny a krmivá dostanú na náš trh bez označenia, hodnotenia rizík a možnosti zakázať ich pestovanie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) dereguláciu odmieta a občianskej pripomienke vyhovuje, do stanoviska uviedlo, že Slovensko požaduje zachovanie regulácie nových GMO podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO. Vyhovuje sa aj občianskej petícii.

MPRV v stanovisku uvádza, že Slovenská verejnosť má odmietavý postoj voči geneticky modifikovaným organizmom (GMO) a okrem iného doplnilo, že mnohí vedci (vrátane odborníkov z Francúzskej vládnej agentúry pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ANSES a nemeckej spolkovej agentúry pre ochranu prírody BfN) odmietli svojvoľný a nevedecký predpoklad Komisie o rovnocennosti medzi kategóriou rastlín získaných NGT a rastlinami získanými prirodzeným spôsobom alebo konvenčným šľachtením. NGT rastliny môžu mať rizikový potenciál porovnateľný s inými technikami genetického inžinierstva a môžu zmeniť rastliny spôsobmi, ktoré presahujú rámec konvenčného šľachtenia. MPRV argumentuje aj možným negatívnym vplyvom na biodiverzitu a včelstvá, potrebou aplikácie zásady predbežnej opatrnosti, hodnotením rizík, označovania a možnosti zákazu pestovania nových GMO pre členské štáty.

Európsky súdny dvor tiež rozhodol, že NGT musia spadať pod súčasnú EÚ legislatívu o GMO, ktorá okrem iného stanovuje povinnosť označovania a hodnotenia rizík pred uvedením GMO na trh. Táto aktuálna legislatíva má síce svoje medzery, je nutné ju naopak sprísniť (najmä v hodnotení rizík) a nie uvoľňovať. Snaha o dereguláciu a uvoľnenie nových GMO z tejto legislatívy je nebezpečný experiment a prinesie riziko nepredvídateľných následkov na zdravie a ŽP. Prospech budú mať najmä korporácie produkujúce GMO a nie občania EÚ, ktorí GMO odmietajú.

Je zrejmé, že pre Slovensko prospešné aktivity občanov majú zmysel, avšak o deregulácii nových GMO nerozhoduje len Slovensko, ale Európsky parlament a Rada ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo. Európsky parlament na svojom záverečnom zasadnutí žiaľ potvrdil svoju pozíciu a dereguláciu nových GMO. Obrannú líniu teraz drží Rada ministrov, kde bola doteraz dosiahnutá veľmi krehká blokujúca menšina 11 štátov, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Stačí, keď jeden štát cúvne, návrh prejde aj Radou ministrov a nebezpečnú dereguláciu nových GMO už nemusí nič zastaviť a nevyhneme sa im.

Schváli ju Európska únia?

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.