Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Organizácie kritizujú plán Komisie na dereguláciu nových GMO

Európska komisia si kladie za cieľ oslobodiť niektoré nové GMO (vytvorené novými genetickými technikami) od bezpečnostných GMO predpisov EÚ.

V apríli tohto roku zverejnila divízia Európskej komisie pre zdravie DG SANTE „pracovný dokument“, v ktorom oznámila, že nariadenia EÚ o GMO „nie sú vhodné na daný účel“.

Komisia predložila návrhy, ktoré by mohli viesť k tomu, že plodiny pestované pomocou nových experimentálnych GM techník, ako je napríklad úprava génov, budú vyňaté z požiadaviek tohto nariadenia. To by mohlo spôsobiť, že tieto plodiny nebudú podrobené bezpečnostným kontrolám, označovaniu alebo požiadavkám na vysledovateľnosť a monitorovanie.

57 organizácii (vrátane 10 slovenských) zaslalo preto Komisii list z analýzou pracovného dokumentu EK (preklad pod článkom), v ktorej dôrazne nesúhlasia s plánmi Komisie, pretože deregulácia nových GM techník by predstavovala neprijateľné riziká pre zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie a zároveň by znemožnila občanom vedieť čo jedia a poľnohospodárom čo sejú.

V liste sa uvádza: „Návrhy Komisie prekračujú červené čiary týkajúce sa biologickej bezpečnosti, transparentnosti informácií a ochrany spotrebiteľa. Mali by byť odmietnuté.“

Kritika voči plánom Komisie uvedená v liste  zahŕňa:

* Proces konzultácií, ktorý viedol k dokumentu Komisie, bol od začiatku zaujatý, veľká väčšina vstupov (74%) pochádzala z poľnohospodárskeho priemyslu GMO.

* Komisia sa príliš spolieha na neoveriteľné sľuby priemyslu a akceptuje tvrdenia, že nové GMO by mohli prispieť k udržateľnosti bez akýchkoľvek dôkazov, ktoré by ich podporovali.

* Komisia zavádzajúcim spôsobom bagatelizuje dominanciu tolerancie voči herbicídom pri nových GM plodinách. Pritom z nových GMO rastlín, ktoré sú v predobchodnom štádiu, je najväčšia skupina rastlín tolerantných voči herbicídom.

* Komisia ignoruje rozsiahly súbor vedeckých dôkazov a analýz poukazujúcich na riziká nových GM techník. Tieto techniky úpravy génov nie sú presné a môžu spôsobiť nechcené zmeny s nepredvídateľnými následkami-vrátane potenciálnej neočakávanej toxicity alebo alergénnosti.

* Komisia nekriticky dodržiava „zoznam prianí“ GMO priemyslu pre dereguláciu, aj keď to znamená rozpor s aktuálnou vedou, ktorá ukazuje, že úprava génov môže viesť k zmenám, ktoré by bolo extrémne ťažké alebo nemožné dosiahnuť v konvenčnom chove, a preto sú nositeľmi potencionálnych rizík.

* Deregulácia nových GMO by nechala spotrebiteľov a životné prostredie bez ochrany. Existujúce alternatívne zákony, ako napríklad zákony upravujúce ochranu potravín a životného prostredia a kvalitu osiva, nestanovujú hodnotenie rizika pre zdravie a životné prostredie.

* Komisia mylne tvrdí, že nové GMO nemožno identifikovať a vysledovať, napriek dôkazom, že identifikácia odrôd rastlín sa už vykonáva pomocou biochemických a molekulárnych techník.

Organizácie  v liste navrhujú niekoľko odporúčaní:

* Nové GM techniky musia byť v súlade s existujúcimi predpismi o GMO, ktoré nesmú byť oslabované, ale posilňované (prostredníctvom dodatočných pokynov pre hodnotenie rizík), aby bola zachovaná a zlepšená ochrana zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.

* Európska komisia a vlády by mali ustúpiť od propagácie a deregulácie novej generácie GMO a namiesto toho uprednostniť verejnú a politickú podporu pre udržateľné poľnohospodárske systémy, ako je agroekológia a ekologické poľnohospodárstvo.

* Komisia by mala poveriť vývojom a používaním už dostupných techník identifikácie biochemických a molekulárnych odrôd rastlín s cieľom odhaliť všetky známe nové GMO vstupujúce na trh.

Redaktorka GM Watch Claire Robinson, ktorá pomohla navrhnúť tento list na základe spoločných vstupov od mnohých signatárov z radov mimovládnych organizácií, uviedla:

„Komisia naďalej ignoruje vedecké a technické skutočnosti nových GM techník. Neexistuje žiadny dôkaz, že úprava génov a cisgenéza sú bezpečnejšie než techniky staršieho typu transgénneho genetického inžinierstva (kde sa gény umelo prenášajú medzi nepríbuznými organizmami), a existuje množstvo dôkazov, že by mohli predstavovať vážne riziko pre zdravie a životné prostredie.“

Ďalej uvádza:

„Existujú aj pádne dôvody, prečo je nevyhnutné zachovať požiadavky na označovanie a vysledovateľnosť, ako je zachovanie výberu spotrebiteľa a poľnohospodára a schopnosti identifikovať nové GMO v prípade, že sa niečo pokazí. Zdá sa však, že Komisia svoje informácie získava predovšetkým z malej skupiny profesionálnych lobistov so záujmom propagovať GMO, pričom ignoruje platné obavy širšej spoločnosti a nezávislých vedcov.“

Zdroj: GMWatch

Preklad Listu s analýzou pracovného dokumentu EK

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.