Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Odpoveď ministerstva na spoločný národný za reguláciu nových GMO

Prinášame Vám reakciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na spoločný národný list 50 organizácií, v ktorom sa v prvom rade žiada, aby sa SR postavila proti snahe o dereguláciu novej generácie GMO, vyrobených novými genetickými technikami. Táto snaha o vymanenie novej generácie GMO z pod GMO legislatívy je umocnená nedávnou štúdiou Európskej komisie, ktorá zdôrazňuje potrebu týchto nových GMO a zmenu (oslabenie) legislatívy. Hrozí tak šírenie GMO bez regulácie, bez hodnotenia rizika, bez označovania a bez dosledovateľnosti.

Ministerstvo berie list organizácií na zreteľ a tvrdí, že v prípade rozhodovacích procesov na úrovni EÚ, bude brať naše požiadavky a obavy do úvahy, a to aj v prípade prípadného oslabenie EÚ legislatívy o GMO.

Z listu vyberáme:

„Vzhľadom na negatívny postoj verejnosti SR nepodporuje pestovanie GM plodín a využívanie GM potravín a krmív a podporujeme princíp predbežnej opatrnosti. Rovnako postupujeme aj v prípade organizmov vzniknutých pomocou nových techník šľachtenia. Jednoznačne podporujeme dôkladné označovanie takejto produkcie „

V liste ministerstvo síce nepodporuje používanie nových GMO, no chýba v ňom jasné vyjadrenie za ich reguláciu podľa súčasnej GMO legislatívy, tak ako o tom rozhodol aj Európsky súdny dvor.

Počas stretnutia AGRI ministrov EÚ (AGRIFISH Council) náš minister sa síce jasne nevyhradil proti deregulácii novej generácie GMO a pripustil potrebu určitej zmeny GMO legislatívy, no jeho prejav aspoň patril medzi tie lepšie. Zdôraznil, že okrem vedeckého, politického, ekonomického pohľadu, treba brať vážne aj postoj verejnosti, ktorá je na tému GMO citlivá a aby sa nepríjmalo niečo, čo občania odmietajú. Nakoniec prejavu uviedol, že Slovensko chce isť skôr cestou ekologickejšieho poľnohospodárstva.

Stanovisko ministerstva v liste nie je právne záväzné, kroky ministerstva a SR v tejto oblasti budeme sledovať (najmä počas diskusií a rozhodovacích procesov). Situácia nie je priaznivá a preto SR musí vždy zaujať jasný a triezvy postoj proti deregulácii novej generácie GMO, tak aby spadala pod platnú EÚ legislatívu o GMO, ktorá jasne stanovuje pravidlá používania GMO, hodnotenia rizika, označovania a sledovateľnosti.

Očakávame ešte reakciu MŽP SR, ktorému bol list tiež adresovaný.

Odpoveď MPRV: STIAHNUŤ TU

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.