Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Veľká koalícia slovenských organizácií a spoločností národným listom vyzýva ku regulácii novej generácie GMO

V Európe rastie znepokojenie nad snahou o dereguláciu novej generácie geneticky modifikovaných (GM) plodín a zvierat vyrobených pomocou nových genetických techník, ako je napríklad CRISPR/Cas. Veľká koalícia 162 európskych organizácií (vrátane slovenských), listom vyzvala Európsku komisiu, aby zabezpečila reguláciu novej generácie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v plnom súlade s existujúcimi zákonmi EÚ o GMO a v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora z roku 2018. Na Slovensku sa vzorne spojilo 50 organizácií a spoločností a 33 členov Slovenského ochranárskeho snemu a podobný list poslali aj naším národným autoritám

V liste sa žiada aj o moratórium na „gene drive“ technológie, ktorej cieľom je vypúšťať do voľnej prírody GM živočíchy, ktoré môžu geneticky modifikovať, zdecimovať alebo vyhubiť celú populáciu divokých organizmov (napríklad hmyz), ktorá sa okrem iného navrhuje ako nástroj na ochranu pred škodcami v poľnohospodárstve.

V časoch ekologickej krízy, keď je ohrozených milión druhov živočíchov jednoducho nemôžeme experimentovať s technológiou, ktorá bola výstižne pomenovaná ako „Vyhubenie na požiadanie“. List vyzýva aj k dôraznej reakcii na snahu o oslabenie GMO predpisov v Spojenom kráľovstve, čo by mohlo mať negatívny dopad na obchod s poľnohospodárskym tovarom medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

GMO prvej generácie nezaznamenali v EÚ veľký úspech, okrem použitia v krmivách. Zlyhali sľuby ich výrobcov, sú regulované GMO zákonmi, väčšina krajín ich pestovanie zakázala (Slovensko stále nie) a občania ich dlhodobo odmietajú. Výrobcovia GMO novej generácie teraz preto zvolili stratégiu deregulácie, ktorou sa chcú vyhnúť pravidlám a zákonom pre GMO.

Európsky súdny dvor však jednoznačne rozhodol, že produkty nových genetických techník sú tiež GMO a teda táto nová generácia GMO musí byť taktiež regulovaná platnými zákonmi EÚ o GMO, čím budú dodržané zásady predbežnej opatrnosti, zabezpečenie vysokej úrovne ochrany a práva poľnohospodárov a spotrebiteľov na výber toho, čo pestujú a konzumujú.

Napriek tomuto rozhodnutiu, spustilo biotechnologické odvetvie intenzívny lobbing (za spolupráce niektorých členských štátov), s cieľom oslabiť GMO legislatívu a presvedčiť, že nová generácia GMO je tak potrebná a bezpečná, že si nevyžaduje reguláciu podľa platných GMO zákonov, čím sa chcú vyhnúť hodnoteniu rizika, monitorovaniu a označovaniu produktov získaných genetickými technikami. Ak pôjde všetko podľa ich plánov, nové GMO sa vymknú z pod kontroly, bez možnosti zvrátenia a s dopadom na ekosystémy, poľnohospodárstvo a produkciu potravín.

Výzva prichádza v dňoch, keď Európska komisia má zverejniť štúdiu o možnostiach budúcej deregulácie nových genetických techník. Nedávna analýza preukázala, že zodpovedná sekcia Európskej komisie, nepostupuje pri tejto štúdii úplne v súlade so svojimi nestrannými pravidlami.

Nové techniky GM umožňujú vývojárom obísť evolučné bezpečnostné bariéry a vykonať významné genetické zmeny (dokonca aj bez vloženia cudzieho génu), ktoré sa môžu významne líšiť od tých, ktoré sa môžu prirodzene vyskytnúť v prírode. Množiace sa štúdie ukazujú, že tieto techniky nie sú až také spoľahlivé a presné. Môžu spôsobiť vznik celého radu nežiaducich genetických modifikácií, ktoré môžu viesť k produkcii nových toxínov alebo alergénov, alebo k prenosu génov odolnosti voči antibiotikám.

Aj zamýšľané modifikácie môžu mať za následok vznik čŕt, ktoré by tiež mohli vyvolať obavy (viac informácií s podloženými dôkazmi v liste). Technický proces ich výroby sa zásadne líši od tradičných techník šľachtenia, a práve preto je možné produkty genetických techník patentovať.

Patenty na osivo majú negatívne ekonomické dôsledky pre poľnohospodársky sektor vrátane monopolizácie a koncentrácie trhu s osivom. Problematická je aj kontaminácia konvenčných a divorastúcich rastlín krížením s GM plodinami.

Je neprípustné uvoľňovať do životného prostredia GMO bez posúdenia ich rizík. Všetky aj nové GMO musia byť plne regulované podľa GMO predpisov, ktoré sa nesmú v prospech nich ani oslabiť. Musia mať tiež hodnotené riziká, byť označované a vysledovateľné.

Ich deregulácia je nezlučiteľná so zásadou predbežnej opatrnosti zakotvenou v európskom práve, ktorej cieľom je predchádzať škodám na ľudskom zdraví, prírode a životnom prostredí, najmä keď sa jedná o nové a prírode cudzie produkty.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.