Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Výzva na zákaz pestovania GMO, plnenie petície a predvolebných sľubov

Listom sme vyzvali vládu SR, MPRV SR a MŽP SR, aby zakázali pestovanie GM plodín, plnili ostatné body našej Petície a ich predvolebné sľuby. Keďže nedávno boli upravené zákony o GMO v SR, zodpovední politici už môžu zakázať pestovanie GM plodín.

Vážená vláda SR, vážené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vážené Ministerstvo životného prostredia SR.

Nedávno sa skončil dlhotrvajúci legislatívny proces novely „GMO zákonov“ (1), ktorý započal v roku 2017 po odovzdaní našej písomnej Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO (2), ktorú podpísalo 18 300 signatárov a podporili rôzne organizácie.

Dňa 31.3.2021 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. Do týchto zákonov bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území.

Prijatím tejto novely zákonov je teraz Slovenskej republike daná možnosť zakázať pestovanie geneticky modifikovaných (ďalej len „GM“) plodín. Týmto Vás žiadame:

  • aby ste neodkladne do jedného mesiaca vyhoveli prvému a hlavnému bodu našej Petície a zakázali pestovanie GM plodín na celom našom území. Bude tak splnený aj jeden sľub vládnych strán OĽANO a SME RODINA z nášho predvolebného AGRO-GMO dotazníka (3), sľub MPRV SR z roku 2016 a uskutoční sa „regulácia GMO“ uvedená v Programovom vyhlásení Vlády SR 2020-24. Prijatím spomenutej novely nie je podľa nás vykonaná „regulácia GMO“, je ňou daná len možnosť regulácie, a keďže je u nás pestovanie GM plodín povolené, jediná možnosť regulácie je GM plodiny zakázať. Ich zákazom tiež dokážete, že občianske aktivity a požiadavky v prospech SR si ceníte a rešpektujete. Na Slovensku sa po dlhej dobe v týchto rokoch schválené GM plodiny nepestujú, no to nič neznamená a môže sa to ľahko zmeniť, keďže ich pestovanie je stále u nás povolené. Ich zákazom budeme nasledovať trend celej EÚ, pretože väčšina štátov ich pestovanie už dávno zakázala. Takýto krok dôrazne očakávame teraz od Vás. Prosíme Vás o termín zákazu pestovania GM plodín.
  • aby ste aj plnili druhý bod našej Petície a sľub z AGRO-GMO dotazníka, ktorý súvisí s označovaním všetkých produktov, tak aby bolo jasné, či obsahujú (respektíve neobsahujú) GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené krmivom s obsahom GMO. Plniť tento bod môžete aj podporou a pokračovaním v projekte dosiahnutia bielkovinovej sebestačnosti a schémy označovania produktov vyrobených bez použitia geneticky modifikovaných organizmov. Memorandum o tom podpísalo MPRV SR a Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností. Napríklad na trhu existuje obrovské množstvo potravín vyrobených s použitím GMO, napríklad aj mliečne a mäsové výrobky zo zvierat kŕmených „GMO krmivom“, pričom toto dovážané krmivo nemusí mať označenie, že obsahuje GMO zložky. Občania musia mať právo na výber a právo vedieť, čo používajú a konzumujú. Presadzujte požiadavky tohto bodu na celoeurópskej úrovni.
  • aby ste plnili našu Petíciu a všetky body z nášho predvolebného AGRO-GMO dotazníka (3), ktoré vládne strany OĽANO, SME RODINA a SaS sľúbili plniť.
  • aby ste dali Občianskej iniciatíve Slovensko bez GMO možnosť zúčastňovať sa rokovaní pracovných skupín, ktoré fungujú na dotknutých ministerstvách a ktoré budú riešiť témy súvisiace s bodmi našej petície a AGRO-GMO dotazníka. Iba pripomenieme, že máme nominovaného zástupcu občianskej spoločnosti v Komisii pre biologickú bezpečnosť na MŽP SR – RNDr. Dominika Romana Letza, PhD., ktorého sme nominovali po dohode s MŽP SR ako zástupcu občianskej spoločnosti na základe požiadaviek 18 300 občanov SR podpísaných na našej petícii.

Očakávame Vašu reakciu a plnenie predvolebných sľubov.

——————————————————————————————————————

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=363

https://slovenskobezgmo.org/peticia-za-zdrave-potraviny/

https://vsetkoogmo.sk/index.php/item/143-vysledky-predvolebneho-agro-gmo-dotaznika-2020

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.