Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Tlačová správa: Slovensko je neschopné zakázať pestovanie GMO od roku 2015

Tlačová správa z 02.09.2019.

 V mene 18 300 signatárov Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO1 a jej podporovateľov (Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Agro-eko fórum -platforma zastrešujúca mnohé organizácie, Ekotrend Slovakia) vyzvala v roku 2016 apolitická Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO zodpovedných, aby sa na Slovensku zakázalo pestovanie geneticky modifikovaných (ďalej len „GM“) plodín. Zákaz pestovania GM plodín majú na Slovensku v kompetencii rezorty MŽP SR a MPRV SR. MPRV SR po odovzdaní petície prisľúbilo túto požiadavku splniť do roku 2018. Vo februári 2020 sú nové parlamentné voľby a nevidíme žiaden výsledok, len slová a sľuby! Nečinnosť, neschopnosť, zdĺhavé ťahanice v komunikácii oboch rezortov spôsobilo viac ako 4 ročné odkladanie implementácie smernice EÚ 2015/412 z 11. marca 2015 (ďalej len GMO smernica), ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území. Gestorom implementácie GMO smernice, ktorú sme v SR mali mať implementovanú už v roku 2017, je MŽP SR. Jej implementáciou zakotvíme do našej legislatívy možnosť zakázať pestovať GM plodiny, napriek ich schváleniu v rámci krajín EÚ. Podľa aktuálnych informácii začne len pripomienkové konanie k zmene legislatívy v októbri 2019. Pýtame sa, kedy sa bude prijímať samotný zákaz pestovania GM plodín. Na základe GMO smernice si ho od roku 2015 uplatnila už väčšina štátov EÚ, Slovensko dodnes nie. GM plodiny sa síce od r. 2017 na Slovensku už nepestujú, ale ďalšie roky to môže byť opäť inak, pretože ich pestovanie nie je zakázané.

Otvorenými listami2 vyzývame predsedov zodpovedných strán a kompetentné rezorty v SR na bezodkladnú implementáciu GMO smernice, ako aj k zavedeniu zákazu pestovania GM plodín v SR a to v jednom kroku, aby NR SR stihla všetko schváliť do konca roku 2019. Pri schvaľovaní týchto návrhov očakávame podporu veľkej väčšiny poslancov v NR SR. Trpezlivosť nám už došla, slov a sľubov sme už počuli dosť, očakávame výsledky.

Pre neuveriteľnú a nepochopiteľnú neschopnosť zodpovedných rezortov implementovať GMO smernicu odroku 2015, navrhuje občianska iniciatíva vyvodiť personálnu zodpovednosť kompetentných v SR. Nekonečné ťahanice, ktoré vo veci implementácie cez komunikáciu s kompetentnými občianska iniciatíva zažívala, vedú jej zástupcov k názoru, že ide o úmysel niekoho kompetentného/zodpovedného vrezortoch, alebo rezort ako taký, ktorý nemá záujem o predloženie návrhu na zákaz pestovania GM plodín v SR. Takéto správanie kompetentných považuje občianska iniciatíva za neprípustné.

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO bude pozorne sledovať konanie všetkých zodpovedných, kompetentných a ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2020 bude informovať občanov o výsledkoch. Prosíme všetkých voličov SR, aby pri nastávajúcich parlamentných voľbách zohľadnili, konanie zodpovedných vo veci zákazu GMO na Slovensku. Podľa prieskumov verejnej mienky, je väčšina obyvateľov proti GMO. Nezávisle vedecké štúdie a výsledky z praxe, poukazujú a potvrdzujú riziká GMO.

Viac informácii a znenie petície nájdete na našej stránke www.vsetkoogmo.sk.

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO.
Kontakt: Ing. Peter Sudovský (člen OI Slovensko bez GMO a petičného výboru),

info@vsetkoogmo.sk , tel.č.: 0915115084

Viac informácií:

1. Petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO (november 2016)

2. Otvorené listy – Výzvy predsedom zodpovedných strán SNS (MPRV SR) a Most-Híd (MŽP SR):

Tlačová správa v pdf verzii – stiahnuť

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.