Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Ani 2 roky po odovzdaní petície nie sú naplnené jej body

Dňa 23.10.2018 sme odoslali ďalšiu žiadosť o sprístupnenie informácií, tentoraz Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), v ktorej sme chceli vedieť ako ministerstvo pokračuje v plnení bodov Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. 

MPRV SR nám odpovedalo v 2 emailoch. Na odpoveď z Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) ešte čakáme.

Odpovede z MPRV SR si môžete stiahnuť tu:

Odpoveď z 31.10.2018 

Odpoveď z 5.11.2018 

Podstatné informácie

MPRV SR nás v odpovediach okrem iného informovalo, že v auguste 2018 bolo zvolané formálne zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá má na starosti transpozíciu smernice (EÚ) 412/2015 do našej legislatívy. To je pre nás veľmi dôležitý krok, pretože prijatie tejto smernice umožní zakázať pestovanie GM plodín v SR. A celý tento proces má v prvom rade na starosti MŽP SR, ktoré aj založilo spomenutú medzirezortnú pracovnú skupinu približne pred 1,5 rokom.

Avšak, podľa MPRV SR, na spomínanom augustovom stretnutí MŽP SR predstavilo  ďalšie pripomienky k textu návrhu zákona a prekvapivo požiadalo, aby návrh zákona preberajúci postupy smernice predložilo MPRV SR.

MPRV SR ďalej tvrdí, že z ich strany, citujem: „boli vykonané všetky konštruktívne kroky, aby SR mohla využívať postupy na obmedzenie alebo zákaz pestovania GMO.“

Zdá sa teda, že MŽP SR z nejakého dôvodu spomaľuje celý proces transpozície smernice (EÚ) 412/2015 do našej legislatívy

V druhom emaily nám MPRV SR okrem odpovede poslalo aj „podklady k riešeniu petície“. STIAHNUŤ TU.

NÁŠ NÁZOR A TLAČOVÁ SPRÁVA PRE MÉDIÁ

Po odovzdaní Petície za zdravé Slovensko potraviny a Slovensko bez GMO pred dvoma rokmi, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky /ďalej len “MPRV SR“/ prehlásilo, že do roku 2018 chce Slovensko bez GMO.

Končí sa rok 2018 a nič významné sa neudialo, preto sme otvoreným listom požiadali MPRV SR o informácie, ako napĺňa body petície.

V súvislosti so zákazom pestovania geneticky modifikovaných plodín /ďalej len „GM plodín“/, je potrebné upraviť národnú legislatívu tak, aby umožňovala zakázať pestovanie GM plodín. To je v gescii Ministerstva životného prostredia SR /ďalej len “MŽP SR“/, ktoré pre tento účel zriadilo medzirezortnú skupinu.

Skoro za rok a pol existencie tejto skupiny, v ktorej má zastúpenie aj MPRV SR, nie je odsúhlasený návrh novely zákona, ktorý poskytlo MPRV SR.

Nejakú činnosť nemôžeme poprieť, no celý proces sa neúmerne vlečie. Zodpovedné osoby by mali podobné veci riešiť svižne a tým ukázať, že plne rešpektujú vôľu a aktivitu občanov, pre ktorých vykonávajú svoj dôležitý úrad.

Po odovzdaní petície a tvrdeniach MPRV SR sme takýto zdĺhavý scenár neočakávali. Naďalej budeme situáciu sledovať a ak sa veci konečne nerozhýbu, smerujúc k zákazu pestovania GM plodín, budeme musieť opäť spolu s občanmi zosilniť našu aktivitu.

K bodu č.2 petície očakávame od MPRV SR minimálne väčší marketing, osvetu a podporu v oblasti výrobkov vyrobených úplne bez použitia GMO vo všetkých stupňoch výroby až po finálny produkt a ich označovanie.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.