Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Stav plnenia záverov zo stretnutia s MŽP SR

19.5.2017 vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dokument o stave plnenia záverov zo spoločného stretnutia, ktoré prebehlo 20.3.2017. Vtedy sme s MŽP prerokovali 3 body Petície za zdravé potraviny.

Stav plnenia záverov (stiahnuť tu):

1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod. 

Stav:

MŽP oslovilo MPRV SR, aby nominovalo zástupcov do pracovnej skupiny, ktorá pripraví legislatívne riešenie pre implementovanie Smernice EÚ 2015/412 do našej legislatívy (na základe ktorej môže SR zakázať konkrétne GM plodiny).

Naša iniciatíva Slovensko bez GMO zároveň žiadala, aby sme v tejto skupine mali zastúpenie ako zástupcovia verejnosti. Túto možnosť aktuálne zodpovedné ministerstvá preverujú.

3. Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽP SR, resp. MPRV SR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore.

Stav:

MŽP oslovilo Radu vlády pre MVO (mimovládne organizácie) so žiadosťou o nomináciu zástupcu z mimovládnych organizácií do Komisie pre biologickú bezpečnosť (KBB). V súčasnosti čakajú na nomináciu. 

Naše vyjadrenie:

Naša iniciatíva však žiadala v petícii zastúpenie v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore. Zatiaľ počkáme na nomináciu. 

7. Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko – systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR. 

Stav:

MŽP preverilo možnosť, aby sa všetky výsledky rokovaní KBB a expertízne posudky zverejňovali. Tiež preverili možnosť, aby sa zverejňovali všetky hlasovania SR na úrovni Európskej únie aj s pozíciami SR a odôvodnením jednotlivých pozícií.

MŽP následne urobilo záver, že nebude zverejňovať expertízne posudky, ani hlasovania jednotlivých členov KBB. MŽP tiež nebude zverejňovať pozície SR k rokovaniam Európskej komisie (EK) alebo Rady, pričom sa odvoláva na postup podľa príslušného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

Hlasovania SR v príslušných výboroch EK sú dostupné (niektoré na vyžiadanie) na stránke http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Program rokovaní a záznamy zo stretnutí sú dostupné na stránke http://ec.europa.eu/food/plant/standing_committees/rc_2001-18-ec_en 

Naše vyjadrenie: s týmto záverom nie sme spokojní, pretože sme MŽP zdôrazňovali, že členovia KBB ako aj europoslanci sú platení z našich daní a preto máme právo vedieť, ako a na základe čoho za nás hlasujú v problematike GMO. 

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.