Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Prerokovanie petície na MŽP SR

(Článok bol upravený dňa 24. 4. 2017 na základe Prijatých záverov zo stretnutia od MŽP SR. Petičný výbor žiadal aj o zakomponovanie pripomienok do záverov, no neboli všetky prijaté a zopár údajov v pôvodnom článku bolo omylom nepresne uvedených, za čo sa všetkým ospravedlňujeme. Tiež sme na stretnutí predložili návrh opatrení spolu so štúdiami a odbornými článkami).

20.3.2017 bol petičný výbor Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO dodatočne (po sťažnosti smerovanej vedúcej služobného úradu za porušenie zákona o petičnom práve pri vybavovaní petície) prizvaný Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) na rokovanie.

Bolo nám oznámené, že MŽP SR má v kompetencii body petície č. 3 a č. 7. Okrem týchto bodov sme prerokovali aj prioritný bod č. 1, ktorý sa týka zákazu pestovania GM plodín na Slovensku. 

Tento bod je v kompetencii MŽP SR ako gestora a nielen Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), kde sme už stretnutie absolvovali. 

MPRV SR vo vybavení petície uviedlo, že Slovensko bez GMO je aj ich ambíciou, no na stretnutí nás zástupcovia MŽP SR informovali, že MPRV SR zatiaľ neiniciovalo žiaden krok, ktorým by mali započať spoluprácu.

MŽP SR sa na našom spoločnom stretnutí zaviazalo osloviť MPRV SR, aby sa vytvorila pracovná skupina za účelom implementovania Smernice EÚ 2015/412 do našej legislatívy (na základe ktorej môže SR zakázať konkrétne GM plodiny), aj s účasťou zástupcu verejnosti z iniciatívy Za zdravé potraviny a za Slovensko bez GMO v nej.

Petičný výbor chce vyzvať listom MPRV SR k aktivite. 

Keďže členovia Komisie pre biologickú bezpečnosť (KBB) na MŽP SR dostávajú za svoju prácu finančnú úhradu, za svoje rozhodnutia by mali brať plnú zodpovednosť a verejnosť by mala vedieť kto z nich ako hlasuje a na základe čoho (akých posudkov a kto je autorom týchto posudkov), čo sme vyjadrili na tomto stretnutí v rokovaní o bodoch 3 a 7 našej petície.

MŽP SR tiež súhlasí s návrhom, aby požiadalo Radu vlády pre MVO o nomináciu zástupcu z MVO sektora do tejto komisie.

Povolovania GM plodín na komerčné pestovanie prebiehajú na celoeurópskej úrovni. Tu sme požiadali MŽP SR, aby zverejňovalo postoje, argumentáciu a mená zástupcov SR, ktorí hlasujú v EÚ ohľadom GMO. Tak, aby bola vždy verejnosti dostupná informácia, kto, ako a na základe akých podkladov hlasoval – či už to bude hlasovanie v záujme SR na úrovni EÚ, alebo hlasovanie v odbornej komisii KBB na úrovni SR. Obe hlasovania sú financované z verejných financií daňových poplatníkov, preto máme právo vedieť ako sa využili. 

Stretnutie na MŽP SR hodnotíme pozitívne. Celkovo nám bol venovaný dostatok času, aby sme prebrali všetko potrebné a veríme, že vyzvú MPRV SR k spolupráci (Petičný výbor žiadal, aby to bolo do 30 dní, no MŽP SR vo svojich prijatých záveroch zo stretnutia udalo iba informáciu o tom, dokedy budú informovať zástupcu petičného výboru o podniknutých krokoch). 

Doterajšia nečinnosť MŽP SR a MPRV SR, nám zdvihla varovný prst a potrebu sa v tomto procese pripomínať.

Na stretnutí s MŽP SR sa dňa 20.3.2017 od 10:00 – 12:00 zúčastnili:

  Za Petíciu:

Ing. Daniel Lešinský, PhD.

Ing. Peter Sudovský

Andrea Ducová ako zástupkyňa za Mgr. Máriu Stierankovú

Martin Chudý

  Za MŽP SR podľa prezenčnej listiny:

       – z Odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti:

Ing. Henrieta Čajková

Ing. Diana Holubová

Mgr. Natália Mogelská

      – Odboru sťažností a petícií:

Ing. Vladimír Dziuban

Ing. Zuzana Domsitzová

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.