Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Pozor na glyfosát, upozorňuje ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zaslal 1.10.2015 listom výstrahu Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP) týkajúcu sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfosát v súvislosti s možnou klasifikáciou tejto účinnej látky ako pravdepodobného ľudského karcinogénu 2A.

ÚKSÚP na svojej webstránke uvádza:

„Vzhľadom na to, že momentálne nie je možné spoľahlivo odhadnúť mieru rizika pri používaní prípravkov na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu pre verejné zdravie, navrhuje ÚVZ SR dočasné opatrenia na riadenie rizika pre zabezpečenie ochrany zdravia ľudí pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky. Tieto opatrenia je potrebné uplatňovať dovtedy, kým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska komisia neprijmú v tejto veci jednoznačné závery.“

Všetkých 5 opatrení navrhnutých ÚVZ SR ako aj ich vyjadrenie môžete nájsť v liste na tomto odkaze. Pre uľahčenie uvádzame tieto opatrenia aj tu v nezmenenej podobe. ÚVZ SR dočasne navrhuje (kým EFSA a Komisia neprijmú v tejto veci jednoznačné závery) nasledovné opatrenia:

1) neaplikovať prípravky na verejných priestranstvách ako sú parky, ihriská, rekreačné plochy, v prostredí školských, zdravotníckych a podobných zariadení, v obytných zónach a na ďalších miestach intenzívne využívaných verejnosťou.

2) pri používaní prípravkov v lesnom hospodárstve alebo pri odstraňovaní nežiadúcej vegetácie popri dopravných stavbách ako sú napr. železničné trate a pri podobných nepoľnohospodárskych použitiach na miestach bežne neprístupných verejnosti, počas aplikácie zabezpečiť prístup len povolaným osobám, po ukončení aplikácie zabrániť vstupu verejnosti na tieto miesta minimálne do zaschnutia postreku a vhodne informovať o ošetrení a použitom postreku na vstupoch do lesných porastov, chodníkov

3) ošetrené poľnohospodárske plochy alebo poľnohospodárske porasty označiť informačnou tabuľou alebo iným vhodným spôsobom informovať o použití prípravkov s obsahom látky glyfozát

4) pri poľnohospodárskom používaní v obciach, pokiaľ prebieha aplikácia prípravku na poliach priamo susediacich s obytnými budovami alebo záhradami, dodržať vzdialenosť minimálne 20 m od zdroja postreku

5) zamedziť voľnú dostupnosť prípravkov pri predaji neprofesionálnym používateľom, malospotrebiteľské prípravky by mali byť uložené na zabezpečených miestach a predávané odborne vyškoleným personálom, ktorý poskytne používateľovi informáciu o možných rizikách pre ľudské zdravie.

Prípravky s obsahom glyfosátu sa vo svete používajú prevažne pri pestovaní GM plodín odolných práve voči glyfosátu. U nás je to výlučne na postrekovanie burín v okolí domov, na záhradách, v parkoch a pod. Pretože v EU nie je povolené pestovanie týchto druhov GM plodín (môžu sa však dovážať). Viac o GM plodinách a spotrebe pesticídov sa môžete dočítať v článku pána Šarmíra

Ďalšie informácie o tejto problematike nájdete na webe ÚKSUP v tejto sekcii.

Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.