Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Postoj štátov EÚ ku GMO

Existuje nespočetné množstvo vedeckých štúdií, ktoré sa snažia obhájiť  pestovanie GM plodín. Na druhej strane existuje množstvo nezaujatých štúdií, ktoré minimálne varujú pred GM plodinami, alebo spochybňujú „štúdie“, ktoré ich obhajujú. Na správnu cestu nás môže nasmerovať aj takzvaný zdravý sedliacky rozum. Ten by sa napríklad začal zaujímať o dôsledky používania a pestovania  GM plodín v praxi, ktorá už trvá desaťročia. Existuje množstvo takýchto dôkazov, ktoré neprekvapivo popierajú tvrdenia o neškodnosti GM plodín a naopak poukazujú na ich veľkú rizikovosť.

Jedným nepriamym dôkazom z praxe môže byť napríklad aj fakt, že mnohé krajiny vo svete pestovanie GM plodín zakázali a neustále rastie počet tých, ktoré  ich aktívne odmietajú. Mnohé z týchto krajín sú aj krajiny EÚ. 

Tieto krajiny EU majú zákaz pestovania GM kukurice MON 810:       

 • Grécko (od 1/2006),        
 • Francúzsko(od 2/2008),       
 • Maďarsko, Rakúsko a Luxembursko (od 3/2009),        
 • Nemecko (od 4/2009),       
 • Bulharsko (od 2/2011),
 • Poľsko (od 1/2013),
 • Taliansko (v procese)

Tieto krajiny EU majú zakázané pestovanie GM zemiakov Amflora: 

 • Rakúsko (od 4/2010),    
 • Luxembursko (od 6/2010),    
 • Maďarsko (od 6/2010),
 • Poľsko (od 1/2013).
gmo štáty

Zdroj: http://www.gmo-free-regions.org

Najnovšie správy z 12/2013 potvrdzujú, že súd EÚ zrušil platnosť povolenia na uvedenie zemiakov Amflora na trh EÚ, kvôli nesprávnemu dodržaniu postupov Európskej komisie pri ich povoľovaní. Takže momentálne v kurze zostáva „len“ GM kukurica MON 810, ktorá sa i u nás na Slovensku pestuje na pokusné, ale aj komerčné účely. Len pre pripomenutie, MON 810 je tzv. Bt kukurica, ktorú vložením cudzorodého génu z baktérie bacillus thuringiensis donútili produkovať vlastný Bt toxín.

Po vstupe do EÚ sme sa chtiac-nechtiac zaviazali dodržiavať nadradené predpisy EÚ. V spojitosti s GM plodinami tieto predpisy stanovujú uvádzanie GM plodín na trh. V jednoduchosti povedané, ak sa v EÚ vydá súhlas na uvedenie nejakej GM plodiny na trh, platí tento pre všetky členské štáty. To znamená, že subjekt obchodujúci so semenami práve povolenej GM plodiny, môže prísť do akéhokoľvek štátu EÚ a svoje semená voľne predávať pestovateľom, čo sa deje i u nás na Slovensku.

Z hore uvedeného zoznamu krajín vyplýva, že tri zo štyroch s nami susediacich krajín EÚ majú pestovanie GM plodín zakázané. Šírením GM peľu cez hranice, však môžu krajiny, ktoré pestujú GM plodiny, kontaminovať konvenčné plodiny v krajinách so zákazom. Pritom je známe, že peľ sa môže šíriť na oveľa väčšie vzdialenosti ako deklarujú pro GMO štúdie. Z toho teoreticky vyplýva, že sme krajinou, ktorá takúto kontamináciu môže spôsobovať.

Na vyhlásenie zákazu pestovania GM plodín sa využívajú predpisy legislatívy EÚ 2001/18/ES (článok 23) a  2003/1829/ES (článok 34), podľa ktorých členské štáty museli najprv preukázať rizikovosť konkrétnej plodiny pre človeka, zvieratá alebo ŽP. Podľa informácii zo zahraničia však tak vo väčšine prípadov nespravili jednotlivé vlády štátov samé od seba, ale na podnet aktívnych občanov, ktorí otvorené a intenzívne prejavovali nesúhlas a snažili sa presvedčiť predstaviteľov svojich vlád o rizikovosti pestovania GM plodín. Pod tlakom občanov následne podnikli tieto štáty kroky vedúce k zákazu pestovania.

Jedným z takýchto aktívnych prístupov občanov v štátoch EÚ je vytváranie tzv. regiónov bez GMO (GMO free regions). Regiónom bez GMO sa môže dobrovoľne stať subjekt napríklad pestovateľ, obec, okres, kraj alebo v najideálnejšom prípade celý štát podpísaním prehlásenia o nepestovaní GM plodín.

Čo znamená, že všetci pestovatelia v danom subjekte s prehlásením súhlasili a dobrovoľne odmietajú nakupovanie GM osiva. Toto prehlásenie však nemá žiadnu právnu hodnotu, ale je to dobrovoľné a zákonné rozhodnutie dotknutých subjektov. Takýmto spôsobom sú semenárske spoločnosti vytláčané z pola ich pôsobnosti. Nadstavbou k prehláseniu môže byť aj dohoda o nepoužívaní GM krmiva pre poľnohospodárske zvieratá, čo otvára novú nemenej vážnu kapitolu problematiky používania GM plodín na kŕmenie, ktorá sa do veľkej miery týka aj Slovenska a o ktorej sa dozviete v druhom článku.

Inou zákonnou možnosťou ako obmedziť pestovanie GM plodín v krajine je správne nastavenie bezpečnostných izolačných vzdialeností, medzi poľom s GM plodinami a polom s konvenčnou plodinou, alebo medzi poľom s GM plodinami a chráneným územím. V týchto veciach majú členské štáty viac menej voľnú ruku a nastavenie izolačných vzdialeností je v ich réžii. Šikovným nastavením izolačných vzdialeností už mnohé štáty takto obmedzili pestovanie GM plodín na ich území.

Zostáva nám len veriť, že aktívnym prístupom na Slovensku aj my nájdeme spôsob a vytvoríme bariéru, cez ktorú sem GMO neprenikne. Napríklad už len preto, že GMO vôbec nepotrebujeme. Potrebujeme naštartovať trvalo udržateľné a zdravé poľnohospodárstvo, na ktoré tu máme ideálne podmienky. Vytvoríme tak zdravé potraviny, zdravý národ a zdravú budúcnosť.

Štítky:
Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.