Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Diskusia Rady EÚ o nových genetických technikách

V týchto dňoch členské štáty tvoria stanoviská k novým GMO, ktoré sú vytvorené novými genetickými technikami (NGT) a k štúdii EK o NGT. V tejto súvislosti sme MPRV SR a MŽP SR poslali toto nasledujúce stanovisko k 4 otázkam Rady EÚ o NGT. Veríme, že ho využijú a rozhodnú sa správne v prospech ľudí a životného prostredia.

Vážené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vážené Ministerstvo životného prostredia SR, v súvislosti s pozíciou k štúdii DG Sante o nových genetických technikách (NGT) na Rade pre poľnohospodárstvo sa s vami chceme podeliť o naše hodnotenie a názory na 4 položené otázky, ku ktorým majú členské štáty zaujať stanovisko.

Sme presvedčení, že nie je potreba aktuálne právne predpisy o GMO meniť a oslabiť v prospech NGT. Sú dostatočné a vhodné aj pre NGT, ktoré musia byť regulované ako GMO. Je to najefektívnejší spôsob hodnotenia potenciálnych rizík, zabezpečenia transparentnosti pre poľnohospodárov, chovateľov, potravinársky sektor a monitorovania potenciálnych škôd na životnom prostredí v prípade ich uvoľnenia.

Nasledujú 4 otázky Výboru stálych prestaviteľov/ Rady EU, ku ktorým majú členské štáty zaujať stanovisko a ktoré sa majú prejednávať aj na Rade pre poľnohospodárstvo a rybárstvo.

K otázkam si dovoľujeme pripojiť naše stanoviská, ktoré nech sú Vám inšpiráciou.

Otázky:

a) What is your reaction to, and how far do you agree with the conclusions of the Commission’s study in general, and in particular the need to initiate policy action

a) Aká je Vaša reakcia na štúdiu Komisie a do akej miery súhlasíte s jej závermi, a najmä s potrebou iniciovania politických krokov?

V rozhodujúcich bodoch neboli názory členských štátov a zainteresovaných strán o NGT zahrnuté do záverov štúdie. Čo je najdôležitejšie, v štúdii sa tvrdí, že právny rámec EÚ nie je pre NGT vhodný. Rozsudok ESD C-528/16 však preukázal, že rámec sa vzťahuje aj na produkty NGT, ktoré sa vyvinuli hlavne od prijatia GMO smernice. Kritériá ESD sú jasné a uplatniteľné aj na iné techniky ako „cielená mutagenéza“. To všetko ukazuje, že právny rámec je do budúcna vhodný a nie je potrebné ho prispôsobovať vedeckému a technickému pokroku.

V záveroch DG Sante sa tiež uvádza, že „politické kroky by sa mali zamerať na využitie výhod inovácií pri riešení problémov;“. To možno interpretovať tak, že na základe potencionálnych výhod DG Sante uprednostňuje dereguláciu NGT, čo môže vytvoriť znepokojujúci príklad deregulácie v environmentálnom a potravinovom práve EÚ. Závery nereflektujú mnoho názorov členských štátov a zainteresovaných strán.

Správa obsahuje jednostranné závery, ako napríklad, že určité NGT rastliny predstavujú rovnaké riziká ako konvenčne pestované rastliny. Iné názory, pohľady a argumenty v záveroch nie sú zahrnuté.

Hlavný cieľ zásady predbežnej opatrnosti, ako je definovaný v smernici EÚ 2001/18, sa zmenil na: „Boli však nastolené obavy v oblasti bezpečnosti a životného prostredia spolu s obavami súvisiacimi s negatívnymi dôsledkami pri nepoužívaní produktov NGT.“

DG Sante dospelo k záveru, že geneticky modifikované plodiny vyrobené pomocou NGT môžu slúžiť na účely udržateľnosti. Štúdia však prakticky neobsahuje žiadne informácie, ktoré by to potvrdzovali. Tvrdenie, že NGT by prispelo k cieľom Green Deal a F2F, je založené na hypotetických predpokladoch o potenciálnych plodinách, ktoré by sa mohli vyvinúť v budúcnosti.

Spoločné výskumné centrum (JRC) Komisie vykonalo prieskum u spoločností, pokiaľ ide o ich produktové línie. Patria sem rastliny odolné voči biotickým a abiotickým stresorom. Ale produktové plány spoločností sa často menia a veľa ohlásených produktov nebolo nikdy komerčne dostupných. V skutočnosti nebola komerčne dostupná žiadna rastlina odolná voči takýmto stresujúcim faktorom!

Komisia okrem toho doposiaľ nepodnikla nijaké kroky na vývoj metód a stratégií detekcie NGT. Deregulácie NGT ohrozuje ekologické, ale i konvenčné poľnohospodárstvo. Zmena v GMO zákonoch bude mať vážny negatívny dopad na záujmy spotrebiteľov, poľnohospodárov, chovateľov a výrobcov potravín. Na druhej strane je pravdepodobné, že akékoľvek potenciálne výhody budú malé alebo zanedbateľné.

b) What is your view on the envisaged focus on plants (as opposed to animals and microorganisms), and on targeted mutagenesis and cisgenesis (as opposed to other new genomic techniques)?

b) Aký je váš názor na predpokladané zameranie na rastliny (na rozdiel od zvierat a mikroorganizmov) a na cielenú mutagenézu a cisgenézu (na rozdiel od iných NGT)?

Štúdia DG Sante navrhuje dereguláciu určitých NGT, neposkytuje však vedecké kritériá ani dôkazy o tom, ako by tieto techniky mohli byť vyhodnotené z hľadiska ich bezpečnosti. Štúdia, ako aj súhrny príspevkov EFSA, neriešia neželané účinky spôsobené procesmi NGT. Okrem toho väčšina NGT má vo svojom procese vstupu do bunky obsiahnutý aj krok transgenézy. To znamená, že sú to klasické GMO, právne aj vedecky.

Komisia uvažuje o vyňatí rastlín pochádzajúcich z nového genetického inžinierstva (New GE) z nariadenia EÚ, ak sú ich zamýšľané vlastnosti známe z konvenčného šľachtenia a neboli do nich vložené žiadne transgény. Zdá sa však, že takýto návrh je neuvážený a nie účelový. Neexistuje vedecké zdôvodnenie vyhlásenia celých skupín NGT rastlín za bezpečné. Úrad EFSA predovšetkým dostatočne nezohľadnil nezamýšľané účinky vyplývajúce z procesov NGT. Pokiaľ ide o zamýšľané účinky, mnoho otázok ostáva úradom EFSA tiež nezodpovedaných (napr.: hodnotenie kombinatorických účinkov).

c) To what extent should science-based decision-making take account of (i) not only risks but also benefits for sustainability of products of new genomic techniques, and (ii) other legitimate factors, such as consumer expectations and viewpoints of society?

c) Do akej miery by sa pri vedeckých rozhodnutiach mali brať do úvahy nielen riziká, ale aj výhody pre udržateľnosť produktov NGT a ďalšie legitímne faktory, ako sú očakávania spotrebiteľov a stanoviská spoločnosti?

Právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia a bezpečnosti potravín sú založené na zásade predbežnej opatrnosti, čo sa týka aj všetkých NGT a akýchkoľvek zmien v súčasných právnych predpisoch o GMO. Pri všetkých NGT sa musí zachovať hodnotenie rizika, vplyvu na zdravie ľudí, životné prostredie a zdravie zvierat.

Okrem toho ani Európska komisia, členské štáty, ani žiadatelia nemajú dôkazy alebo údaje o sľubovanej „udržateľnosti“ nových genomických techník. Ak by sa to malo posúdiť, ďalším krokom by bolo, že žiadatelia po vypracovní posúdenia a riadenia rizika popíšu, ako môže NGT prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju EÚ, napríklad ako je to v Nórsku (REF).

d) How can we ensure open and participatory debate on the design of new regulation, and its implementation?

d) Ako môžeme zabezpečiť otvorenú a participatívnu diskusiu o koncepcii nového nariadenia a jeho implementácii?

DG Sante v závere svojej štúdie nezohľadnilo príspevky občianskej spoločnosti, rôznych zainteresovaných strán a členských štátov. Proces nebol vyvážený https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2021/03/Green-light-for-GMOs.pdf a boli ignorované pravidlá Komisie pre konzultácie (nemal by existovať privilegovaný prístup pre niektoré zainteresované strany). https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines.pdf

Pri každej konzultácii je potrebný vyvážený prístup, ktorý kladie správne otázky a zaisťuje, aby niektoré lobistické skupiny (https://corporateeurope.org/en/2021/03/derailing-eu-rules-new-gmos) nemohli proces ovládnuť.

Navrhujeme zamerať otázky konzultácií na ciele stratégie Farm to Fork; ktoré poľnohospodárske a šľachtiteľské metódy môžu skutočne prispieť k zníženiu používania pesticídov o 50% a k podstatnému zníženiu umelých hnojív na základe skutočných dôkazov, a nie na základe sľubov. K dispozícii sú rozsiahle vedecké dôkazy o tom, že agroekológia a ekologické poľnohospodárstvo môžu priniesť klimaticky odolné poľnohospodárske systémy, môžu prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a ich inherentným prístupom je vyhýbanie sa pesticídom a umelým hnojivám.

Štítky:
Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.