Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Verejný apel: Držte génové nožnice pod kontrolou, nová generácie GMO musí byť prísne regulovaná

Inštitút Testbiotech spolu s ďalšími nemeckými organizáciami zverejnil 18.5.2021 verejný apel (výzvu) o regulácii novej generácie GMO s názvom „Držte génové nožnice pod kontrolou!“, ktorú plánujú zaslať aj Európskej komisii. Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO sa s touto výzvou plne stotožňuje a súhlasí s ňou. 

Znenie apelu: Držte génové nožnice pod kontrolou! 

Mnoho zainteresovaných strán z oblasti priemyslu a výskumu žiada rozsiahlu dereguláciu novej generácie GMO vyrobených novými genetickými technikami. Ak budú úspešný, bude sa môcť do životného prostredia bez kontroly uvoľniť veľké množstvo rôznych geneticky modifikovaných organizmov (GMO). To by predstavovalo významnú hrozbu pre ekosystémy, poľnohospodárstvo a výrobu potravín.

Všetky nové GMO organizmy, ktorých genóm bol upravený pomocou nových genetických techník, musia v súčasnosti prejsť povinným schvaľovacím procesom. Vyžaduje to nariadenie EÚ a je to v súlade so zisteniami výskumu rizík: nové genetické techniky, najmä CRISPR / Cas, umožňujú zásadne meniť biologické vlastnosti rastlín a živočíchov. To platí dokonca aj pri zmene prirodzených funkcií génov bez vkladania nových génov. Táto technológia navyše často spôsobuje nezamýšlané zmeny v genóme.

Mnoho zainteresovaných strán z oblasti priemyslu a vedy napriek tomu požaduje, aby väčšina rastlín a zvierat vytvorených novými genetickými technikami bola vyňatá z procesu povinného schvaľovania. Na dosiahnutie tohto cieľa požadujú zmeny v legislatíve EÚ o GMO. Takéto požiadavky sú však nezlučiteľné so zásadou predbežnej opatrnosti stanovenou v práve EÚ, ktorá zabezpečuje ochranu zdravia, životného prostredia a prírody.

Bez dostatočnej regulácie nových GMO:

  • pravdepodobne hrozí vážne poškodenie biologickej diverzity;
  • sa môžu hromadiť riziká súvisiace s produkciou potravín;
  • nebude prístup k údajom potrebným na posúdenie rizika nezávislými odborníkmi;
  • nebude možné prijať žiadne opatrenia proti nekontrolovanému šíreniu GMO v ŽP;
  • nebudú k dispozícii žiadne údaje na identifikovanie a vysledovanie nových GMO a produktov z nich získaných;
  • poľnohospodárstvo a výroba potravín nebudú môcť byť chránené pred GMO. To platí pre ekologické aj konvenčné poľnohospodárstvo.

Preto požadujeme:

Všetky organizmy, ktorých genóm bol geneticky upravený pomocou nových genetických techník, musia podliehať aktuálnym predpisom EÚ (smernica 2001/18 / ES) a musia podstupovať prísny povinný schvaľovací proces. Takéto organizmy musia byť identifikovateľné, vysledovateľné a označené. To platí aj pre rastliny a živočíchy, a aj keď do genómu neboli vložené žiadne ďalšie gény.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.