Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Európsky list proti deregulácii GM plodín a živočíchov podpísalo 162 organizácií

Európska občianska a obchodná spoločnosť je hlboko znepokojená nad pokusmi o dereguláciu novej generácie geneticky modifikovaných (GM) plodín a zvierat vyvinutých pomocou nových genetických techník, ako je napríklad CRISPR/Cas.

Veľká koalícia 162 občianskych, poľnohospodárskych a obchodných organizácií (vrátane slovenských) spoločným listom vyzvala podpredsedu Európskej komisie p. Timmermansa, aby zabezpečil reguláciu všetkých organizmov vytvorených novými technikami genetického inžinierstva v súlade s existujúcimi zákonmi EÚ o GMO a v súlade s rozhodnutím Európského súdneho dvora z roku 2018.

Ten rozhodol, že nová generácia geneticky modifikovaných organizmov musí byť regulovaná platnými zákonmi EÚ o GMO, čím budú dodržané zásady predbežnej opatrnosti, zabezpečenie vysokej úrovne ochrany a práva poľnohospodárov a spotrebiteľov na výber toho, čo pestujú a konzumujú.

Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora však spustilo biotechnologické odvetvie intenzívnu loby s cieľom presvedčiť, že nová generácia modifikovaných organizmov je tak potrebná a bezpečná, že si nevyžaduje reguláciu podľa platných GMO zákonov, ktoré stanovujú pravidlá hodnotenia rizika, monitorovania a označovania produktov získaných genetickými technikami.

Tento list prichádza v čase, keď sa očakáva, že Komisia koncom apríla predstaví svoje názory na budúcu reguláciu „nových genetických techník“ na základe internej štúdie zadanej Radou ministrov EÚ.

Signatári v liste žiadajú aj o moratórium na tzv. „gene drive“ technológie, cieľom ktorej je vypúšťať do voľnej prírody GM živočíchy, ktoré môžu geneticky modifikovať, zdecimovať alebo vyhubiť celú populáciu divokých organizmov, napríklad hmyz.

V časoch ekologickej krízy, keď je ohrozených milión druhov živočíchov, jednoducho nemôžeme experimentovať s technológiou, ktorá bola trefne pomenovaná ako „vyhubenie na požiadanie“. List vyzýva aj k dôraznej reakcii Komisie na snahu o oslabenie GMO predpisov v Spojenom kráľovstve, čo by mohlo mať negatívny dopad na obchod s poľnohospodárskym tovarom medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Vedecké publikácie ukazujú, že nové techniky genetickej modifikácie umožňujú vývojárom vykonať významné genetické zmeny, ktoré sa môžu významne líšiť od tých, ktoré sa môžu prirodzene vyskytnúť v prírode. Nové techniky genetickej modifikácie môžu navyše spôsobiť vznik celého radu nežiaducich genetických modifikácií, ktoré môžu viesť k produkcii nových toxínov alebo alergénov, alebo k prenosu génov odolnosti voči antibiotikám. Aj zamýšľané modifikácie môžu mať za následok vznik čŕt, ktoré by tiež mohli vyvolať obavy o bezpečnosť potravín, životné prostredie alebo životné podmienky zvierat.

Prikladáme originál listu a aj slovenský preklad listu.

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.