Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Možnosť zákazu pestovania GM plodín

Keďže aj trpezlivosť má svoje hranice, v poslednom období prebehla naša komunikácia smerujúca na Úrad vlády SR, vedenie koaličných politických strán, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) a Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“), v ktorej sme ich konfrontovali so vzájomnými názormi ministerstiev a nečinnosťou vo veci transpozície smernice EÚ 2015/412, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území („smernica“) , čím by sa do našej legislatívy konečne zakotvila možnosť zákazu pestovanie GM  plodín na našom území. Následne by sa mohol prijať zákaz pestovania GMO na Slovensku.

Táto transpozícia trvá už takmer štyri roky. Berúc do úvahy malý rozsah potrebných legislatívnych úprav, považujeme túto dobu za neprípustne dlhú.

Komunikáciu sme viedli vo forme žiadostí o sprístupnenie informácií (v zmysle „infozákona“), sťažností, výziev a elektronickej komunikácie. Z odpovedí môžeme vyvodiť, že neodôvodnene dlho trvajúca zmena legislatívy hraničiaca so smiešnosťou, môže byť spôsobená aj nie príliš funkčnou spoluprácou oboch rezortov. Nás občanov však takéto veci nezaujímajú, obe ministerstvá považujeme za súčasť jednej vlády a je ich povinnosťou ťahať za jedno lano v prospech krajiny. Našou povinnosťou je nepoľaviť, tlačiť na nich a žiadať plnenie sľubov až k ustanoveniu zákazu pestovania GM plodín.

MŽP SR, zodpovedné o. i. aj za tému geneticky modifikovaných organizmov (vrátane rastlín) vo voľnom prostredí, na druhom zasadnutí medzirezortnej GMO skupiny (viď prílohy), ktorú tvoria členovia z MŽP SR a MPRV SR, v auguste 2018 navrhlo, aby návrh zákona transponujúci smernicu EÚ 2015/412 (umožnenie zakázať pestovať GM plodiny) do legislatívneho procesu SR predložilo MPRV SR, pretože je gestorom zákona 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, ktorý treba novelizovať. MŽP SR sa vyjadrilo, že MPRV SR túto možnosť doposiaľ nevyužilo a tvrdí, že gestorstvo smernice nie je limitujúcim faktorom. 

MPRV SR naopak tvrdí, že vláda SR určila za gestora transpozície smernice (EÚ) 2015/412 MŽP SR a nie je zvyčajné meniť gestora raz určeného vládou SR. Zo strany MPRV SR bolo údajne oznámené MŽP SR, že v prípade zmeny gestora by bola potrebná príslušná komunikácia MŽP SR na štatutárnej úrovni s Úradom vlády SR a prípadne predloženie materiálu k zmene gestora na rokovanie vlády SR. Preto považujú vyjadrenia MŽP SR  k nepredloženiu návrhu zákona z iniciatívy MPRV SR za zavádzajúce.

Do septembra roku 2019 musí MŽP SR transponovať smernicu (EÚ) 2018/350, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokiaľ ide o posudzovanie environmentálnych rizík geneticky modifikovaných organizmov. Zmeny sa týkajú aj zákona 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. 

Keďže transpozícia smernice EÚ 2015/412 umožňujúca zakázať pestovanie GM plodín sa tiež týka tohto zákona ako aj zákona 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, MŽP SR chce využiť túto príležitosť a okrem transpozície smernicu (EÚ) 2018/350 chce vykonať aj transpozíciu predmetnej smernice (EÚ) 2015/412. Požiadali preto MPRV SR, aby predložili návrh právneho predpisu, ktorý bude transponovať smernicu (EÚ) 2015/412, so všetkými náležitosťami legislatívneho materiálu do 24. apríla 2019. Tento návrh by bol vo forme samostatného článku súčasťou pripravovanej novely zákona č. 151/2002 Z. z.

Dňa 23. apríla 2019 bol po legislatívno-technickej úprave zaslaný sekciou legislatívy MPRV SR návrh zákona transponujúci smernicu (EÚ) 2015/412 na Ministerstvo životného prostredia SR so všetkými povinnými prílohami (doložka vybraných vplyvov, dôvodová správa – všeobecná časť, dôvodová správa – osobitná časť, doložka zlučiteľnosti, tabuľka zhody a správa o účasti verejnosti).

MŽP SR nám oznámilo, že materiál obdržali a medzirezortné pripomienkové konanie k transpozícii smernice (EÚ) 2015/412, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území, môžeme očakávať v období august – september 2019. MPRV SR oznámilo, že po transpozícii smernice a analýze dôvodov bude návrh zákazu pestovania GM plodín predložený do vlády SR v čo najskoršom termíne.

Napriek neuveriteľne dlho trvajúcej transpozície veríme, že sa konečne vytvorí národný právny základ na obmedzenie alebo zákaz pestovania GM plodín. To je však len prvý krok. Následne by na základe prísľubu malo MPRV SR iniciovať hlasovanie a zakázať pestovanie GM plodín na našom území. Až potom budeme spokojní.

Prílohy: 

Žiadosť z 20.3.2019

Odpoveď z MPRV 2.4.2019

Odpoveď z MŽP 9.4.2019 

Žiadosť pre MPRV 12.4.2019 

Odpoveď z MPRV 29.4.2019 

Záznam – druhé zasadnutie medzirezortnej skupiny 10.8.2018 

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.