Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Ubehlo 12 mesiacov od odovzdania petície, ako prebieha jej vybavenie?

7. novembra 2017 ubehol rok od odovzdania Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. Keďže bolo v petícii uvedené, že jej body majú byť naplnené do 12 mesiacov od odovzdania, oslovili sme príslušné ministerstvá, aby sme sa dozvedeli, ako prebieha proces vybavenia petície.

Našim ministrom, životného prostredia (MŽP) a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR), sme adresovali listy, aby sme zistili, ako jednotlivé ministerstvá pokračujú v plnení bodov petície (čo sa urobilo, resp. čo a kedy sa spraví, naplní).

Naše listy na stiahnutie:

List ministerke Gabriele Matečnej z 19.11.2017.

List ministrovi Lászlóvi Sólymosovi z 19.11.2017.

V listoch sme tiež vyjadrili veľkú nespokojnosť s postojom Slovenska, ktoré 25.10.2017 hlasovalo, resp. chcelo hlasovať za predĺženie používania glyfosátu na ďalších 10 rokov, čo pri súčasnom poznaní prípadu Glyfosát (a praktík jeho producenta) vyznieva ako ľahostajnosť voči občanom a životnému prostrediu Slovenska, rovnako tak aj ľahostajnosť voči zdraviu našich farmárov a širokej verejnosti.

Preto sme chceli zistiť:

  • Ako Slovensko hlasovalo, resp. chcelo hlasovať v prípade predĺženia autorizácie glyfosátu na úrovni EÚ (Standing Committee on phytopharmaceuticals) na ďalších 10 rokov dňa 25.10.2017?
  • Na základe akých podkladov (odporúčania, stanoviská a pod.), ktorých rezortov?
  • Kto je zodpovedný za monitoring rezíduí glyfosátu v pôde, vo vodách (podzemných a povrchových) a v potravinách na Slovensku. Rovnako žiadame dostupné informácie o rezíduách glyfosátu z národného, resp. európskeho monitoringu v potravinách, v pôde a vo vodách za posledné dva dostupné roky.

Poznámka: Bohužiaľ medzi tým členské štáty EÚ, vrátane SR, tesnou väčšinou odhlasovali predĺženie používania glyfosátu na ďalších 5 rokov. A urobilo tak napriek nášmu predchádzajúcemu listu, ktorý sme ešte v októbri 2017 adresovali ministerke Gabriele Matečnej. V ňom sme vyjadrili nesúhlas s hlasovaním SR za predĺženie licencie pre glyfosát v mene našej iniciatívy a vyše 18 000 občanov (signatári petície), ktorých zastupujeme. Odpoveď MPRV SR z 8.11.2017 na náš predchádzajúci list.

Odpovede z MŽP SR

MŽP SR nás informovalo, že nedisponuje niektorými informáciami, ktoré sme požadovali, preto postúpili našu žiadosť MPRV SR (odpoveď z MŽP z 29.11.2017). Neskôr, 5. decembra, nám však listom zaslali odpoveď (stiahnuť tu), v ktorej mimo iného uvádzajú, že pracujú na transpozícii smernice (EÚ) č 2015/412 do zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe. Návrh novely zákona je v súčasnosti na ministerstve životného prostredia v pripomienkovom konaní. Transpozícia uvedenej smernice EÚ by umožnila jednoduchý zákaz pestovania GM rastlín na území Slovenskej republiky, čo bol prvý bod v petícii.

Ďalej sa MŽP vyjadrilo k rezíduám glyfosátu v pôde a vode. Citujem: „Monitorovanie pôd spadá do pôsobnosti Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.“ Avšak ministerstvo nemá vedomosť o monitoringu zameranom na rezíduá glyfosátu v geologickom prostredí a v pôdach. 

Ohľadom rezíduí glyfosátu vo vode nám MŽP zaslalo tieto odkazy (123)* a uviedlo, že „V rámci hodnotenia ekologického stavu glyfosát nespôsoboval nedosiahnutie dobrého ekologického stavu v útvaroch povrchových vôd (2007-2008, 2009-2012, 2013-2016), pričom environmentálna norma kvality je na úrovni 15 ug/L (ročný priemer z 12 meraní).“

Zároveň uviedli, že v prípade podzemných vôd má ich monitorovanie v kompetencii Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ale glyfosát a jeho metabolity sa nesledujú v podzemných vodách.

* 1 – Rámcový program monitorovania vôd na obdobie rokov 2016-2021; 2 – Dodatok k monitorovaniu vôd na rok 2016; 3 – Dodatok k monitorovaniu vôd na rok 2017

Odpovede z MPRV SR 

Z MPRV SR nám prišli nasledovné odpovede:

K plneniu záveru zápisu k bodu 1 petície „Za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO)“: Podľa čl. 7 ods. 2 tretej vety Ústavy Slovenskej republiky „prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo [aproximačným] nariadením vlády“. Pre využitie postupov na obmedzenie alebo zákaz pestovania geneticky modifikovaného organizmu alebo skupiny GMO definovaných plodinou či vlastnosťami je nutné najprv smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 (ďalej „smernica“) implementovať (resp. transponovať) do príslušných zákonov. Ministerstvo životného prostredia SR ako Úradom vlády Slovenskej republiky (v materiáli UV-31435_2015 zo dňa 16.09.2015) určený gestor prebratia smernice zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu k transpozícií smernice. Do medzirezortnej skupiny bola listom č. 12584/17 zo dňa 12. júna 2017 zaslaná nominácia členov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako určeného spolupracujúceho rezortu a prílohou listu bol návrh zákona, ktorý navrhuje spôsob úplnej transpozície ustanovení smernice do národnej legislatívy a sme názoru, že je návrh zákona dobrý základ pre ďalšiu diskusiu. Doposiaľ bolo zvolané jedno zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny Ministerstvom životného prostredia SR. Členovia pracovnej skupiny z MPRV SR sú plne k dispozícii k ďalšiemu postupu prác na návrhu zákona.

Ku glyfosátu sa vyjadrili nasledovne.

Slovensko v prípade glyfozátu podporuje pragmatické riešenie, t.j. schválenie na úrovni EÚ na kratšiu dobu, na základe vykonaného hodnotenia rizika podľa európskych štandardov, ktoré sú vysoko prepracované a prísne. Na druhej strane Slovensko na základe zistenia o toxicite POE tallow amínov, ktoré sa nachádzajú v niektorých glyfozátových prípravkoch, pristúpilo k okamžitému zrušeniu autorizácií takýchto prípravkov bez udelenia štandardnej doby na dopredaj a dospotrebovanie, čím Slovensko prijalo jedno z najprísnejších opatrení spomedzi všetkých štátov EÚ. Zároveň boli na Slovensku obmedzené podmienky použitia ostatných glyfozátových prípravkov a MPRV SR podporuje ďalšie obmedzenia tam, kde je to relevantné. V každom prípade je potrebné v prípade glyfozátu, ako aj v prípade iných chemických látok, hľadať iné možné alternatívy.

Stanovisko Slovenska pri schvaľovaní pesticídnych účinných látok vychádza zo stanovísk odborných pracovísk, poverených pre jednotlivé oblasti hodnotenia v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v nadväznosti na kompetenčný zákon. Tento princíp bol dodržaný aj v prípade glyfozátu.

Monitoring rezíduí pesticídov v podzemných a povrchových vodách je v gescii MŽP SR, monitoring pesticídov v potravinách je v gescii Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR) a v pôde je v gescii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSUP). Z uvedených dôvodov bola v časti Vaša žiadosť postúpená na priame vybavenie práve týmto orgánom.

V prílohe nám tiež zaslali ďalšie informácie v bodom petície, ktoré si môžete stiahnuť (45 a 6)**.

Na niektoré odpovede máme však rozdielne názory a iný pohľad, o ktorých vás budeme informovať v ďalšom článku.  

 ** 4 – stanovisko k bodu 2. a 7. petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO; 5 – stanovisko k bodu 5. a 6. petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO; 6 – odpoveď na bod č.4 (Vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov)

Odpoveď zo ŠVPS SR

Monitoring pesticídov v potravinách je v gescii ŠVPS SR, ktoré nám zaslalo nasledovné odpovede (78)*** a v nich výsledky monitoringu glyfosátu v rokoch 2016-2017. V roku 2016 skúmali prítomnosť glyfosátu v raži a ražnej múke, pohánke a maku. Z 12 vzoriek raži a ražnej múky sa v 1 vzorke objavil glyfosát nad limit analytickej kvantifikácie (LOQ), z 3 vzoriek pohánky sa v 1 vzorke (33,33 %) z Číny objavil obsah glyfosátu nad maximálny reziduálny limit (MRL). Z 2 vzoriek maku sa v 1 vzorke (50 %) objavil glyfosát nad LOQ.

 V roku 2017 analyzovali prítomnosť glyfosátu v pšeničnej múke (1 vzorka), raži a ražnej múke (8 vzoriek), fazuli (1 vzorka), hruškách a pomarančoch (každý po 12 vzoriek). Len v 1 vzorke pomarančov sa objavil glyfosát nad LOQ.

 *** 7 – Odpoveď ŠVPS SR zo 7.12.2017 na žiadosť o informácie; 8 – Výskyt glyfosátu v analyzovaných potravinách v SR 2016/2017

Odpoveď z ÚKSUP

ÚKSUP nám 12.12.2017 listom informovalo, že nevykonáva monitoring glyfosátu v pôde, pretože im to neprikazuje legislatíva. 

Ing. Peter Sudovský
Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.