Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Nová štúdia hovorí – Krmivá s GMO poškodzujú zdravie prasiat

Nová austrálska vedecká štúdia [1] potvrdzuje závery štúdie tímu prof. Séraliniho publikované v septembri 2012. Jej názov je „Dlhodobá toxikologická štúdia na ošípaných kŕmených kombináciou GM sóje a GM kukurice [2]“ a bola publikovaná v časopise Journal of Organic Systems, kde príspevky posudzujú recenzenti. Štúdia je výsledkom práce vedeckého tímu v ktorom boli výskumní pracovníci z dvoch kontinentov.

Štúdia preukázala, že maternica prasníc, ktoré mali v krmive GMO, bola v priemere o 25% ťažšia ako u prasníc, ktoré GMO v krmive nemali, čo je podľa autorov možný indikátor chorôb, ktorý si vyžaduje ďalšie výskumy. Výsledky tak isto ukazujú, že v prípade ošípaných kŕmených GMO dochádza 4x častejšie k vážnemu zápalu na žalúdku ako u jedincov v referenčnej skupine.

Podľa šéfa výskumného tímu, profesora Judy Carman z Flinders University, Adelaide, Austrália, sú dosiahnuté výsledky pozoruhodné zo štyroch dôvodov:

1. výsledky boli dosiahnuté v podmienkach reálneho chovu a nie v laboratóriách, ale s vedeckou presnosťou a kontrolami, aké sa normálne na farmách nevyskytujú;

2. ako pokusné zvieratá boli použité ošípané, ktoré s takýmito chorobami končia v našom potravinovom reťazci a ľudia ich teda konzumujú;

3. ošípané majú podobný tráviaci systém ako ľudia;

4. uvedené negatívne dopady boli zistené pri kŕmení zvierat zmesou plodín obsahujúcich tri GM gény a GM proteíny, ktoré tieto gény produkujú. Ale žiadne potravinové predpisy, nikde na svete, nepožadujú hodnotenie možných toxických účinkov zmesí.

Štúdia na prasatách

Nová štúdia dáva vedecký kredit informáciám od farmárov a veterinárov, ktorí už niekoľko rokov poukazovali na problémy s reprodukciou a trávením u ošípaných kŕmených zmesou GM sóje a GM kukurice [3].

Niektoré ďalšie podrobnosti týkajúce sa austrálskej štúdie.

168 čerstvo odstavených prasiatok z komerčného chovu dostávali typický kŕmny režim obsahujúci GM sóju a kukuricu, pričom iné (kontrolná skupina) dostávali identické krmivo, ale bez GMO. Všetky ošípané mali identické podmienky ustajnenia a kŕmenia. Boli zabité o 5 mesiacov neskôr (158 až 159 dní), čo je zvyčajný vek zabíjačky. Následne boli pitvané kvalifikovanými veterinármi, ktorí pracovali „naslepo“ – neboli informovaní, ktoré ošípané mali v krmive GMO a ktoré nie. Zmes krmiva GMO bola zvyčajne používaná zmes. Obidva stravovacie režimy (s GMO, aj bez neho) mali rovnaké zastúpenie sóje a kukurice. Z troch GM proteínov obsiahnutých v GMO krmive, jeden spôsoboval toleranciu na herbicíd Roundup a ďalšie dva boli insekticídy.

[1] http://www.organic-systems.org/journal/81/8106.pdf 

[2] “A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified  (GM) soy and (GM) maize diet”

[3] napr. http://www.responsibletechnology.org/posts/wp-content/uploads/2012/04/Soydamage1.pdf alebo http://www.i-sis.org.uk/GM_Soy_Linked_to_Illnesses_in_Farm_Pigs.php 

Štítky:
RNDr. Igor Šarmír, PhD.
Bohužiaľ, Igor Šarmír zomrel v roku 2016. Posledné roky svojho života pomáhal našej iniciatíve, za čo mu od nás patrí obrovská vďaka. Igor Šarmír bol absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, ašpirantúru si urobil vo Francúzsku, doktorandskú prácu obhájil na Univerzite Paríž VII. V oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pracoval vyše 20 rokov a bol riaditeľom Odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Okrem toho, od roku 2010 bol členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Problematikou GMO sa zaoberal viac ako 5 rokov a na túto tému napísal množstvo odborných článkov, ktoré boli uverejňované najmä na internetovej stránke SPPK (www.sppk.sk). Vystúpil aj na viacerých seminároch a konferenciách, na ktorých sa zúčastnili obhajcovia i odporcovia GMO a bol členom študijnej skupiny EHSV, ktorá pripravovala stanovisko tejto európskej inštitúcie na tému GMO.