Chceme zdravé potraviny pre zdravý národ, zdravú budúcnosť a Slovensko bez GMO.

Petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO už spustená

Sobota 12.10.2013 nepatrila len celosvetovému Pochodu proti spoločnosti Monsanto, ktorý sa uskutočnil už druhýkrát aj na Slovensku a spojil 3 milióny ľudí po celom svete. Tento dátum sa zapíše do slovenskej histórie aj kvôli inej udalosti, ktorá sa udiala práve na pochode a bola jeho hlavnou udalosťou.

Tesne po obedňajšej hodine bola oficiálne predstavená Petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov, na ktorej celé mesiace tvrdo pracoval Náš Tím a konzultovali sme ju niekoľkokrát so skúsenými odborníkmi v tejto oblasti. 

Hlavné ciele tejto Petície sú zákaz pestovania GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike, označovanie živočíšnych výrobkov zo zvierat, ktoré boli kŕmené GMO a podpora a rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR.

Aby sme dosiahli tieto ciele, potrebujeme vyzbierať aspoň 100 000 PODPISOV, a to vlastnoručne podpísaných, pretože v nedávnom období bola naša legislatíva upravená tak, že elektronické podpisy nemajú hodnotu a nestačí už ani 15 000 podpisov, takže náš vlastný štát nám výrazne sťažil úlohu.

Všetky požiadavky Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov:

1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810 a zemiaky Amflora) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod. 

2. Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni;

3. Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore;

4. Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnove starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo;

5. Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko – chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR;

6. Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni. Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky. Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých materských a základných škôl v SR;

7. Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko – systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR.

Prečo je Petícia potrebná

Za posledné roky v tichosti prenikli do Slovenskej republiky geneticky modifikované organizmy (GMO) v podobe GM plodín ako kukurica, zemiaky či cukrová repa. Tieto doslova geneticky zmutované plodiny sa u nás pomaly rozširujú, a to bez vedomia Slovákov. 

Od roku 2006 sa u nás testuje GM kukurica od spoločnosti Monsanto a neskôr k nej pribudli aj GM kukurice iných spoločností. Momentálne sa GM kukurica pestuje v obci Borovce pri Piešťanoch, ale aj iné územia sú v ohrození.

V roku 2012 sa na Slovensku oficiálne pestovalo a stále pestuje hneď niekoľko druhov GM kukurice a GM cukrová repa, pričom len nedávno, koncom apríla 2013, schválilo Ministerstvo životného prostredia ďalšie zavedenie GM cukrovej repy H7-1 do životného prostredia.

2013-04-07 0813

Okrem toho sa na Slovensku bohužiaľ nepestujú len skúšobné GM plodiny, ale prebieha u nás aj komerčné pestovanie GM kukurice. Pestovanie GM kukurice prebieha najmä v Trnavskom a Košickom kraji a celková výmera v roku 2012 bola 189 hektárov, čo predstavuje 0,063% výmery konvenčnej  kukurice. 

Túto GM kukuricu predáva spoločnosť Monsanto pod obchodným názvom YieldGard®. Okrem MON 810 je v Slovenskej republike schválené aj komerčné pestovanie GM zemiakovAmflora od spoločnosti BASF. Tie našťastie zatiaľ nenašli záujemcu, ktorý by ich chcel pestovať. 

Týmto sa Slovensko v roku 2012 zaradilo len k piatim európskym krajinám, menovite Španielsko, Portugalsko, Česká republika a Rumunsko, ktoré pestovali v Európe geneticky modifikované plodiny, čím sa Slovensko zaradilo na posledné 28.miesto v zozname krajín, ktoré v uvedenom roku pestovali GM plodiny.

GMO vo svete

Znepokojujúca je však skutočnosť, že Slovensko spoločne s vyššie uvedenými štyrmi európskymi krajinami plánuje rozšíriť pestovanie geneticky modifikovanej kukurice a do roku 2014 začať pestovať geneticky modifikované zemiaky s názvom Fortuna.

Od roku 1996, kedy sa vo veľkom začali pestovať GM plodiny po celom svete, sa na povrch vynorili mnohé nežiaduce vplyvy takýchto plodín. A netýka sa to len človeka, svoje si odniesla aj príroda a jej prirodzení obyvatelia. Takmer po 20-tich rokoch ich existencie svet jednoducho NECHCE GM PLODINY.

Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Bulharsko, Írsko, Peru, Japonsko a mnohé ďalšie krajiny po celom svete odmietli GM plodiny. Rovnaké kroky chce urobiť India, Čile, Sudán a iné krajiny, kde sa pestujú GM plodiny.

A rovnako ani my SLOVÁCI NECHCEME GM PLODINY, čo dokazujú početné skupiny ľudí, ktorí pravidelne upozorňujú na nebezpečenstvo GM plodín. Či už prostredníctvom internetumédií, alebo rôznych verejných akcií.

Jedným z problémov, prečo nie je ešte viac ľudí v týchto skupinách, je veľmi malá informovanosť. Pretože GMO bolo dlhé roky takmer utajované pred verejnosťou a dodnes sa o ňom príliš nehovorí.     

Preto je potrebné, aby sme sa my Slováci spojili, začali šíriť tieto informácie a ukázali svetu, že držíme spolu ako jedna krajina a rovnako ako mnohé iné krajiny, aj my dokážeme vyhnať GM plodiny z našej krajiny a neprijmeme so sklopenými ušami všetko, čo nám iní vnucujú.

A práve Petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov je spôsob, akým môžeme ukázať našu súdržnosť, hrdosť, dôležitosť a suverenitu. Keď neurobíme potrebné kroky DNES, zajtra nám už nemusí patriť naša vlastná krajina.

Ako zbierať podpisy   

Keďže potrebujeme minimálne 100 000 vlastnoručne podpísaných podpisov, aby sme mohli predstúpiť pred parlament, potrebujeme v prvom rade VÁS. Rozumných, hrdých a aktívnych občanov, ktorí budú v prvom rade šíriť ďalej informácie o tom, čo je to GMO a aké následky môže mať pestovanie GM plodín.

Pretože nám nejde len o zbieranie podpisov od kohokoľvek, ale chceme ľudí vzdelávať o tejto problematike a šíriť dôležité informácie. Chceme, aby ľudia, ktorí podpíšu NAŠU Petíciu, aj vedeli čo podpisujú a sami sa zaujímali o túto problematiku a uvedomovali si potencionálne následky, ktoré môžu nastať, ak by sa GMO rozšírilo v Slovenskej republike.

Zámerne som preto vyššie uviedol slovo „našu“ veľkým a tučným písmom, pretože to nie je Petícia 4 ľudí, ktorí ju napísali. To je Petícia, ktorá sa týka nás všetkých a malo by byť našim spoločným záujmom ju šíriť ďalej spolu s informáciou o GMO.

Preto v prvom rade informujte svoje okolie o GMO a pokiaľ nemáte veľa vedomostí v tejto oblasti, odkážte ich na našu stránku www.vsetkoogmo.sk. Tam nájdete vy, alebo vaši známi všetky potrebné informácie o geneticky modifikovaných organizmoch.

Som úprimne presvedčený, že keď si tieto informácie vaši známi naštudujú, jednoznačne budú ochotní podpísať NAŠU Petíciu. A verím, že budú ďalej šíriť túto Petíciu spolu s informáciou o GMO.

15 tipov ako zbierať podpisy:

1. Šírte informácie o GMO a našej Petícii.

2. Vyzbierajte podpisy od celej svojej rodiny, priateľov a kolegov.

3. Zdieľajte Petíciu na sociálnych sieťach.

4. Vyberte sa medzi ľudí, ideálne zavolajte aj svojich priateľov, a zbierajte podpisy kdekoľvek na ulici.

5. Zriaďte si vlastné podpisové miesto, kde budú môcť ľudia prísť a podpísať Petíciu.

6. Pošlite mail, SMS alebo list o Petícii všetkým ľuďom, ktorých poznáte.

7. Doručte Petíciu do predajní a stánkov, kde sa predávajú ekologické potraviny, tradičné domáce potraviny (napr. mliečne výrobky), kvalitná doplnková výživa, bylinkové čaje či iné kvalitné a zdravé potraviny a požiadajte ich, aby zbierali podpisy od svojich zákazníkov a pridali sa tak do zoznamu podpisových miest.

8. Doručte Petíciu všetkým farmárom a pestovateľom (napr. zájdite na mestskú tržnicu), ktorých poznáte a požiadajte ich, aby podpísali Petíciu a zároveň vyzbierali čo najviac podpisov.

9. Doručte Petíciu svojmu lekárovi a požiadajte ho, aby informoval svojich pacientov o GMO a dal im možnosť podpísať našu Petíciu.

10. Doručte Petíciu do centier zdravia, fitness centier, cvičebných centier, športových zariadení a organizácií a iných zariadení, v ktorých pracujú, alebo ich navštevujú ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie.

11. Doručte Petíciu do reštaurácií a kaviarní, ktoré navštevujete a požiadajte ich, aby informovali svojich zákazníkov o GMO a dali im možnosť podpísať našu Petíciu.

12. Doručte Petíciu do škôl a iných vzdelávacích inštitúcií a požiadajte ich, aby informovali svojich žiakov o GMO a dali im možnosť podpísať našu Petíciu.

13. Doručte Petíciu svojmu primátorovi alebo starostovi a požiadajte ho, aby informoval svojich občanov o GMO a podpísal a podporil našu Petíciu.

14. Informujte o Petícii každú verejne známu osobu, ktorú poznáte a požiadajte ju, aby podpísala a podporila našu Petíciu.

15. Doručte Petíciu do kostola, ktorý navštevujete, alebo iného náboženského domu či miesta, ktorý je blízky vašej viere, odovzdajte ju kazateľovi a požiadajte ho, aby ju predniesol pred ľuďmi počas bohoslužby.           

Kde môžete podpísať Petíciu

Petíciu si v prvom rade môžete vytlačiť sami na tomto odkaze a vlastnoručne ju podpísať aj ako jediná osoba na podpisovom hárku. Následne ju odošlite na adresu uvedenú dole na podpisovom hárku. Ideálne však vyzbierajte ďalších 19 podpisov, ktoré sa zmestia do podpisového hárku, aby sme boli o niečo bližšie k nášmu cieľu.

Pokiaľ však nemáte možnosť vytlačenia Petície alebo jej následného odoslania, môžete ju podpísať aj na niektorom z podpisových miest, ktoré budeme v krátkej dobe aktualizovať a neustále dopĺňať. Pokiaľ by ste sami založili takéto miesto, tak nás prosím o tom informujte, aby sme vás pridali do zoznamu.

Kto môže Petíciu podpísať?

Petíciu môžu podpísať všetci občania SR, to znamená osoby staršie ako 15 rokov, ktoré vlastnia občiansky preukaz. To platí aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pokiaľ sú občania SR, môžu podpísať Petíciu.

Kto môže zbierať podpisy?

Distribuovať a zbierať podpisy pod Petíciu možu občania starší ako 16 rokov.

Ako ušetriť prírodu?

Petíciu aj s podpisovým hárkom si môžete vytlačiť aj obojstranne na jednu stranu A4. Ušetríte tak jednu celú stranu. Keďže potrebujeme aspoň 100 000 podpisov a jeden hárok má 20 polí, môžeme tak ušetriť viac ako 5 000 strán.

Dokedy chceme zbierať podpisy?

Našim cieľom je vyzbierať minimálne 100 000 podpisov, ktoré chceme získať najneskôr v priebehu 1 roka. To znamená, že približne do októbra 2014 by mala byť Petícia v obehu. Pokiaľ však zbierate podpisy vo svojom okolí, priebežne nám ich môžete posielať, aby sme ich mohli každé 3 až 4 mesiace spočítať. 

Na čo si dávajte pozor pri podpisovaní Petície

Pri podpisovaní Petície si dávajte pozor a tiež upozornite iných podpisujúcich, aby svoje údaje napísali ČITATEĽNE a ideálne paličkovým písmom. Inak orgán verejnej správy, ktorému Petíciu doručíme, nemusí uznať za platné podpisy s nečitateľným menom, priezviskom či adresou.

Taktiež uvádzajte plnú adresu a samozrejme tú, kde máte evidované trvalé bydlisko. To znamená, že uvádzajte plný názov vášho mesta (napr. nie BB, B.Bystrica, ale Banská Bystrica) spolu s názvom ulice a popisným číslom. V ideálnom prípade uveďte aj PSČ, najmä pokiaľ bývate v malých mestách a obciach.        

Pokiaľ sa vám plná adresa nezmestí do popisného poľa, napíšte údaje menším písmom a pod seba. To znamená, že vizuálne si rozdeľte pole na dva riadky a do nich napíšte svoje údaje (viď obrázok nižšie).

2013-10-15 1939

Na záver tohto článku vám chcem poďakovať, že ste ho dočítali až do konca a tiež za to, že sa zaujímate o túto tému a nie je vám ľahostajný osud vašej krajiny.  

Ďakujem, že ste podpísali a šírite NAŠU Petíciu za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov.

Štítky:
Martin Chudý
Martin je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ, mentor a vizionár.